مقاله نقش اطلاعات حسابداري (هزينه يابي) منابع انساني روي سازه هاي سيستم ارزيابي متوازن شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۲۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: نقش اطلاعات حسابداري (هزينه يابي) منابع انساني روي سازه هاي سيستم ارزيابي متوازن شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اطلاعات حسابداري (هزينه يابي) منابع انساني (HRAI)
مقاله سازه هاي سيستم ارزيابي متوازن
مقاله رگرسيون جزیي
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نمازي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جامعي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اطلاعات حسابداري (هزينه يابي) منابع انساني (HRAI) در واقع کاربرد مفاهيم سيستم اطلاعات حسابداري در محدوده مديريت نيروي انساني است. اين حسابداري معيار سنجش و هزينه يابي نيروي انساني به عنوان منابع اصلي هر موسسه است. از اين رو، هدف از اين مقاله بررسي نقش اطلاعات حسابداري (هزينه يابي) منابع نيروي انساني روي سازه هاي سيستم ارزيابي متوازن شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زماني مورد مطالعه سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ و نمونه انتخابي شامل ۹۶ شرکت است. نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي اين پژوهش با استفاده از ” رگرسيون جزئي”، حاکي از اين است که بين (HRAI)  و سازه هاي سيستم ارزيابي متوازن (با لحاظ اندازه و نوع شرکت، تحصيلات و تجربه مديران منابع انساني) هم در سطح کليه شرکت ها و هم در سطح شاخص ها، رابطه مثبت معني داري وجود دارد. افزون بر اين، به طور کلي، يافته هاي پژوهش در سطح شاخص ها بيانگر تاثير مثبت اندازه و نوع شرکت بر رابطه (HRAI) و شاخص هاي سازه مالي (سودخالص، مديريت هزينه ها و درآمد کل)، سازه مشتري (برگشت کالاي فروش رفته و خدمات پس از فروش) و سازه فرآيندهاي داخلي (مطالبات سوخت شده و هزينه تعمير و نگهداري) است. همچنين اندازه، نوع شرکت، تحصيلات و تجربه مديران بر رابطه(HRAI)  و شاخص هاي سازه رشد و يادگيري (کيفيت شغلي، توانمندسازي، رضايت شغلي و بهبود آموزش کارکنان) تاثير مثبت دارد.