سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اطلاع رسانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بلا شک مدیریت اراضی وجلوگیری از فرسایش خاک یکی از عوامل مهم و حیاتی در توسعه پایدار می باشد و توسعه پایدار را هم استفاده موثر ازمنابع موجود بدون آسیب رساندن به داراییها و منابع نسل های اینده تعریف نموده اند. در این میان اهالی مناطق مختلف عامل مهمی هستند که م یتوانند به عنوان محور برنامه ریزیها و در واقع حط مقدم حرکت بهسوی مدیریت اراضی برای جلوگیری از فرسایش آن بوده و نهایتا موجب توسعه پایدار جوامع شوند. مقدار همکاری مردم بامسئولیت و برنامه ریزان امور، تعیین کننده میزا موفقیت برنامه های پی ریزی شده است. بین سطح همکاری مردم با برنامه ریزان و مسئولین و میزان موفقیت برنامه ها رابطه ای مستقیم وجود دارد و این امر مهم زمانی محقق میشود که مردم از عواقب و میزا ن موفقیت برنامه هایی ریزی شده اطلاع درست و دقیقی داشته باشند. مدیران هم ت اطلاعات را مهمترین عمل در تصمیم گیری ارزیابی کرده و دانش را قدرت معرفی می نمایند. اینجاست که اطلاعات نقش دوگانه ای پیدا می کنند یعنی ازطرفی باید مدیران از وضع مردم مناطق و موقعیت اجرای برنامه ها اطلاع دقیقی داشته باشند و از طرف دیگر مردم را درجریان کار قرار بدهند تا زمینه های اجرای تصمیمات گرفته شده مهیا شود. در این مقاله با تاکید بر این مسئله، شیوه های اطلاع رسانی موثر در بین مرد بخصوص کشاورزان وروستائیان بررسی شده و متعاقبتاثیر اطلاع رسانی موثر در مدیریت بهینه اراضی و جلوگیری از فرسایش خاک و نهایتا توسعه پایدار مورد بحث قرار گرفته است. شیوه تحقیق کتابخانه ای با تاکید بر تجربه می باشد.
نتیجه: بررسی ها نشان میدهد که بیشتر مردم از فواید برنامه های ارائه شده از طرف مسئولین در مورد جلوگیری از فرسایش خاک و توسعه پایدار اطلاع درستی ندارند که با اطلاع رسانی موثر از طریق کانال های مختلف می توان آگاهی اهالی مناطق را بالا برد که نتیجه آن از بین رفتن شکاف بین ذهنیت اهالی و اهداف برنامه ها و اجرای دقیق و موثر برنامه های مدیریتی اراضی و جلوگیری از فرسایش خاک گشته و منجر به توسعه پایدار مناطق روستائی و کشاورزی خواهد شد.