مقاله نقش اعتبارات خرد در توان مندسازي زنان: مطالعه موردي روستاي پشت رود بم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۱۰۵ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: نقش اعتبارات خرد در توان مندسازي زنان: مطالعه موردي روستاي پشت رود بم
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله توان مندسازي
مقاله اعتبارات خرد
مقاله شبکه
مقاله روستاي پشت رود بم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: زندرضوي سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: رباني علي
جناب آقای / سرکار خانم: اديبي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرآيند چند بعدي دست رسي افراد به منابع قدرت، براي افزايش سرمايه هاي فردي و گروهي، به منظور حرکت به سوي انتخاب هاي هدف مند، توان مندسازي ناميده مي شود. در ميان راه هاي گوناگونيکه براي توان مندسازي زنان در ابعاد و سطوح مختلف وجود دارد، اعتبارات خرد با نفوذ در ابعاد مختلف زندگي زنان و کمک به بهبود زندگي تعداد زيادي از آن ها، در دو دهه اخير، جاي گاهي ويژه را به خود اختصاص داده و به دليل آن که عموما در قالب گروه هاي داوطلب و بدون نياز به ضامن يا وثيقه به زنان واگذار مي شود، مورد استقبال قرار گرفته است. کاهش فقر، افزايش سرمايه هاي اجتماعي، افزايش پس انداز، کارآفريني، احساس اميدواري نسبت به زندگي، و کنترل زنان بر تصميم گيري هاي اقتصادي، از جمله تاثيراتي است که اعتبارات خرد در توان مندسازي زنان داشته است.
در اين پژوهش، که هدف آن بررسي نقش مثبت و منفي شبکه واگذاري اعتبارات خرد روستاي پشت رود بم در ابعاد مختلف توان مند سازي زنان است، چهار بعد اقتصادي، اجتماعي، رواني، و فرهنگي توان مندسازي زنان، با روش پيمايش و از طريق مصاحبه مستقيم بر روي ۱۰۸ زن عضو صندوق خرده وام دهي زنان روستاي پشت رود بم (در شمال شهر بم، استان کرمان)، مورد مطالعه و اجرا قرار گرفته است. يافته هاي پژوهش بيان گر آن است که حضور فعال در شبکه هاي واگذاري اعتبارات خرد، بر افزايش توان مندي هاي اجتماعي، اقتصادي، و رواني تاثير داشته، اما نتوانسته است بر روي توان مندي فرهنگي زنان تاثيري معنادار بگذارد.