مقاله نقش اعتماد اجتماعي در مشارکت مردم در طرحهاي توسعه روستايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: نقش اعتماد اجتماعي در مشارکت مردم در طرحهاي توسعه روستايي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله اعتماد اجتماعي
مقاله مشارکت اجتماعي
مقاله طرحهاي توسعه روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ازكيا مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: حسني راد كريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع اين پژوهش بررسي نقش اعتماد اجتماعي در امر برنامه هاي توسعه روستايي است. هدف از اين بررسي تبيين نقش اعتماد اجتماعي در برنامه هاي توسعه روستايي بوده و در کنار آن شناخت ميزان اثر اعتماد اجتماعي بر روي برنامه هاي توسعه روستايي مي باشد. نظريات مرتبط با اعتماد در قالب نظريه هاي جامعه شناسي و توسعه روستايي قرار دارند. با مطالعه نظريات اعتماد اجتماعي در حوزه هاي جامعه شناسي و توسعه روستايي فرضيات تحقيق طرح شد و شاخص هاي مورد نياز تعيين و تعريف گرديده و به جمع آوري اطلاعات پرداخته شده است.
در اين تحقيق از روش پيمايش و با استفاده از ابزار پرسشنامه به جمع آوري اطلاعات اقدام شده است. نمونه اي به تعداد ۳۶۶ نفر از مردم روستاهاي دهستان ميدان چاي از توابع شهرستان تبريز در استان آذربايجانشرقي با استفاده از نمونه گيري تصادفي انتخاب و مورد پرسش قرار گرفته اند که برنامه هاي توسعه روستايي به عنوان متغير وابسته از عواملي همچون سن، جنس و تحصيلات و خاستگاه جغرافيايي و اجتماعي متاثر است.
در تحليل چند متغيره در مدل رگرسيوني بيشترين تاثير مستقيم مربوط به متغير اعتماد اجتماعي با ۰٫۴۵ و متغير انسجام اجتماعي با ۰٫۴۲ و ميزان تحصيلات با ۰٫۱۲ مي باشد و تاثير غير مستقيم بيشتر مربوط به مشارکت اجتماعي، مشارکت ذهني و عملي (عيني) و ميزان ياريگري و سن و جنس با قدرت تبيين ۰٫۳۶ نشانگر تاثير بالاي متغيرهاي تحقيق است.
در يک نتيجه گيري کلي، پيشنهاد مي شود که با توجه به تاثير اعتماد اجتماعي در اجراي برنامه هاي توسعه روستايي در ميان مردم روستا، براي تقويت و توسعه اصولي آنها با بررسي کارشناسي سرمايه گذاريهاي بيشتري صورت گيرد.