سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
حسن سجادزاده – دکترای معماری ، مدرس دانشگاه علوم و تحقیقات واحد همدان، کرمانشاه
زهرا مهدوی جم – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علوم و تحقیقات واحد کرمانشاه )نویسنده مسئول

چکیده:
معماری اسلامی دارای مولفه های خاصی است که به آن حقیقتا استواری و زیبایی و سودمندی بخشیده که به نوعی معماری را منحصربفرد می نماید ازآن جمله میتوان به کارگیری اعدادخاص دربناهای مساجدومدارس نام برد همه اعداد به نوعی مقدس هستند که درمعماری اسلامی به برخی اعداد عنایت وتوجه خاص شده است که میتوان به اعداد ۳و۷و۷۰و۴۰ و.. اشاره کرد کاربرد هریک ازاین اعداد حکمتی دارد ودرمعماری اسلامی نقشی خاص دارند اعداد یکی ازجلوه های نماد است که دارای پیچیدگی های معنایی ویژه ای می باشد نمادیک مفهوم و تصویر است که بصورت ناخوداگاه درک میشود و سرشار ازتاثیرگذاری است ایرانی ها وبسیاری دیگر ازاقوام و ادیان کهن با اعداد برخوردی نمادین داشته اند لذا ضروری است بابهره گیری ازمنابع عرفانی به بررسی معانی باطنی اعداد به کاررفته درظرف مفهومی سنت که باهدف فهم معانی ازنگاه یک عارف یا صوفی می باشد پرداخت دراین مقاله سعی شده است به تحلیل اعداد مقدس درمعماری اسلامی پرداخته و تحقیق را براساس روابط متقابل متغیرهای مستقل درعرصه های مختلف معماری اسلامی انجام داد