سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۲۵
نویسنده(ها):
اسماعیل توکل نیا – دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه مازندران
افسون حضرتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مالی موسسه آموزش عالی کوشیار

چکیده:
مدیریت ریسک بنگاه فرآیندی است تحت تأثیر هیئت مدیره، مدیریت و سایر کارکنان بنگاه که در تنظیم استراتژی و در سرتاسر بنگاه به کار می رود. و برای شناسایی رویدادهای بالقوه ای که ممکن است بر بنگاه تأثیر گذارند و مدیریت ریسک ها برای تنظیم آنها در سطح ریسک قابل پذیرش، طراحی شده است تا راجع به دستیابی به اهداف بنگاه، اطمینانی معقول فراهم نماید. عموماً اعضای هیئت مدیره، وظیفه نظارت بر شناسایی، ارزیابی و تا حد ممکن، کاهش ریسک شرکت را برعهده دارند. یک دیدگاه کلی این است که انتظار می رود اعضای هیئت مدیره، نقشی نظارتی در سیستم ها و فرآیندهای مدیریت ریسک به همراه مرور مستمر برنامه ریزی و نتایج اینگونه فرایندها، ارائه نمایند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش اعضای هیئت مدیره در مدیریت ریسک بنگاه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران است. نمونه نهایی شامل ۴۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد همچنین، به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است نتایج پژوهش نشانگر این است که اعضای هیئت مدیره مشارکت پایینی در مدیریت ریسک بنگاه دارند.