سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد رضا قرائتی – گروه بیوشیمی، بخش زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس
منوچهر میرشاهی – گروه بیوشیمی، بخش زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس
مجید صادقی زاده – گروه ژنتیک، بخش زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

م Inclusion body (IBs) ها تجمعات پروتئینی هشتند که در اثر بیان بالای ژنهای پلاسمیدی در باکتریهای نوترکیب ایجحاد می شوند. از آنجا که تولید پروتئینهای نوترکیب از نشر اقتصادی مهم است، یافتن روشهایی مناسب Refolding اهمیت فراوان دارد. برای تهیه پروتئین فعال ib ها ابتدا آنها را در ماده ای واسرشته حل کرده، سپس با خارج کردن تدریجی ماده واسرشته کننده پروتئین به شکل طبیعی خود باز می گردد. از جمله روش های متداول، رقیق سازی در حضور افزودنی ها می باشد که در این روش از افزودنی ها – معمولاً مولکولی با وزن کم- در بافر رقیق سازی استفاده می شود. ما در آزمایش های خود از افزودنی ها به همراه تغییرات pH برای انجام فرایند Refolding پروتئین نوترکیب GST- NTP استفاده نمودیم. پس از تولید و جداسازی IB از باکتریهای نوترکیب آنها در اوره ۸ مولار حل شدند و در حضور افزودنی های ژنین، پرولین، گلیسین (هر یک ۵۰۰mM) و سوربیتول، سوکرز، گلیسرول، گلوکز، ترالوز، پلی اتیلن گلیکول ۳۴۰۰ (۲۰ درصد از هر کدام)، در PBS رقیق سازی انجام شد. کدورت سنجی، تعیین غلظت پروتئین محلول، فعالیت آنزیمی GST و فعالیت ویژه اندازه گیری شد. همچنین Refolding در pH های مختلف در حضور آرژنین انجام شد. آزمایشها نشان می دهد که آرژنین حلالیت پروتئین Refoldرا افزایش می دهد اما بیشترین میزان فعالیت ویژه در حضور پلی اتیلن گلیکول ۳۴۰۰ به دست آمد. همچنین مشخص شد، هر چند افزایش pH در حضور آرژنین باعث افزایش فعالیت ویژه و کاهش کدورت می گردد اما در هر حالت وجود آرژنین به عنوان یک افزودنی مؤثر است. مطالعات نشان نی دهد پلی اتیلن پلیکول به حد واسط های اولیه Folding متصل شده، تشکیل تجمعات را مهار می کند. مکانیسم عمل آرژنین در Refolding به خوبی مشخص نیست اما احتمالاً حلالیت حد واسط های اولیه Folding را افزایش می دهد.