سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک قادری وانگاه – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
سیدحمیدرضا صادقی – مدیر و استادیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تر
نصرت اله صفائیان – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران، ساری
قاسمعلی دیانتی تیلکی – مدیر و استادیار گروه مهندسی مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ترب

چکیده:

این تحقیق به منظور تاثیر بذرپاشی یونجه در مراتع طبیعی به عنوان یکی از روشهای اصلا ح مراتع کم بازده روی تغییرات نفوذپذیری رواناب و تولی د رسوب مراتع در بخشی از مناطق کوهستانی تالش در محدوده مت ش اسالم انجام شد . اندازه گیری مقداررواناب سطحی و رسوب ناشی از هر بارندگی در سطح کرت های آزمایشی با ابعاد ۲۲/۱۸*۱/۸۳ صورت گرفت و در پایان سال نیز م قدار نفوذ پذیری سطحی تعیین و مقادیر آنها با استفاده از آزمون t جفتی مقایسه شد نتایج نشان داد که مقادیر نفوذ پذیری سطحی ، رواناب و تولید رسوب در مرتع طبیعی و اصلاحشده به ترتیب برابر ۱۱/۵ و ۲۰/۲ سانتی متر بر ساعت ۱۴۳/۷ و ۴۱/۱ متر مکعب در هکتا ر در سال و ۱۶۸/۸ و ۳۲/۷ کیلوگرم در هکتار در سال می باشد . تجزیه و تحلیل آماری نیز اختلاف معنی داری را بین تیمار مرتع طبیعی و اصلاح شده در مقادیر نفوذپذیری ، تولید رواناب و رسوب نشان داد که مشخصا تفاوت نوع مدیریت و نقش اصلاح و احیاء را در بهبود وضعیت هیدرولوژیکی مراتع نشان می دهد