سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مرتضی فرشته مقدم – کارشناسی علوم اجتماعی
سیدقاسم فضایی – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

چکیده:
پیشگیری و کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی یکی از مهمترین دغدغه های دولت ها می باشد و نهاد های حمایتی نقش مهمی را در این خصوص ایفا می کنند. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش اقدامات نهادهای حمایتی در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی بهبررسی نتایج اقدامات انجام گرفته بر اساس برنامه های ارایه شده در ماده ۷۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیتوسط نهاد های حمایتی پرداخته است. با توجه به سطوح مختلف پیشگیری سوالات زیر مطرح شده است : ۱- اقدامات انجام شده نهاد های حمایتی در حوزه اطلاعرسانی و آگاه سازی به آحاد جامعه چه میزان در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی تاثیر گذار بوده است ؟-۲ ارائه خدمات مناسبی و مداخلهای به افراد آسیب دیده اجتماعی توسط نهاد های حمایتی چه میزان در کاهش جرایم و آسیب هایاجتماعی تاثیر گذار بوده است ؟ ۳- اقدامات انجام شده در حوزه توانمندسازی چه میزان در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی تاثیر گذار بوده است ؟ ۴-الویت بندی اقدامات انجام شده در سطوح مختلف به چه شکلی است ؟ روش : روش تحقیق حاضر پیمایشی و جامعه آماری تحقیق کارشناسان سازمان های دولتی در شهرستان مشهد در حوزه پیشگیری از جرم هستند، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده و براى تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t یک نمونه اى، آزمونفریدمن و نرم افزارهای آماری SPSS و AMOS استفاده شده است . یافته ها : نتایج نشان می دهند که اقدامات نهاده ای حمایتی در کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی به ترتیب درحوزه های اطلاع رسانی و آگاه سازی، توانمندسازی و ارایه خدمات مداخله ای اثر بخش بوده و توانسته است برکاهش جرایم و آسیب های اجتماعی تاثیر گذار باشد