سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
امیرحسین حلبیان – استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
مطهره اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل
محسن عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل

چکیده:
در ایران به علت سیاست گذاری نادرست در مودر کشاورزی باعث شده اند که میزان برداشت محصولات کشاورزی بسیار کم و ناچیز یا به صورت نامرغوب انجام شود ما با این تحقیق قصد داریم با روشن کردن مناطق مرغوب یا با کشف مناطق مناسب برای هر محصول با توجه به پارامترهای اقلیمی کمک کرده تا هم محصول خوب مرغوب و ه م با مقدار فراوان کاشت شود. طبقه بندی پاپاداکیس توانایی بالایی در شناسایی پتانسیل ها دارد. هدف این مقاله بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی و بومی بر محصولات شهرستان ک بودرآهنگ است. دراین تحقیق، داده های ۲۶ ساله (۱۳۶۵-۱۳۹۰) اقلیمی ایستگاه هواشناسی شهرستان کبودرآهنگ بصورت ماهانه و سالانه از سازمان هواشناسی کشور دریافت، و پس از استخراج داده ها، درجه صحت و همگنی داده ها، با آزمون آماری Runtest بررسی شده است. معیارهای بررسی روش پاپاداکیس عبارتند از: سختی زمستان و گرمی تابستان، طول فصل عاری از یخبندان، تبخیر و تعرق پتانسیل، بیلان آبی و توزیع فصلی آن. تجزیه و تحلیل اولیه داده ها در محیط نرم افزارهای آماری Spss و Excel انجام شده است. نتایج نشان داد با توجه به نوع اقلیم م دیترانه ای (بری) و رژیم حرارتی قاره ای (بری) co,co,co رژیم رطوبتی مدیترانه ، ME برای تیپ زمستان نوع جو (جو دوسر خنک تر)av برای تیپ تابستانه نوع پنبه Gg تعیین گردیده است.