سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
رؤیا حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه پیام نور اصفهان، ایران؛
محمود اطرشی – استادیار، بخش تحقیقات کشت بافت گیاهی.، مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII)
آرش مختاری – کارشناسی ارشد، بخش تحقیقات کشت بافت گیاهی.، مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII)

چکیده:
متابولیتهای اولیه شامل ترکیبات بیوشیمیایی مهم از قبیل کربوهیدراتها پروتئینها و چربیها میباشد و سایر ترکیبات بیوشیمیایی که جزو این دسته نباشند به عنوان متابولیتهای ثانویه محسوب خواهند شد. متابولیتهای ثانویه در گیاهان به طور طبیعی بهعنوان یک مکانیسم دفاعی در برابر عوامل بیماریزا و تنش میباشد. این ترکیبات معمولاً دارای وزن مولکولی پایین بوده و اگرچه برای زنده ماندن ضروری نیست ولی بر ای بقاء ارگانیسم تولیدکننده لازم خواهند بود. برای تولید مطلوب این ترکیبات، روشهای بیوتکنولوژی از قبیل کشت بافت مؤثر واقعشده است. ازآنجاکه این مواد دارای ارزش دارویی میباشد افزایش تولید آنها نیز موردتوجه قرارگرفته است و در این زمینه طیف گسترده ای از مواد مانند آلکالوئیدها، ترپنوئیدها، استروئیدها، ساپونینها، فنولیکها وفلاونوئیدها و اسیدهای آمینه مورد بررسی قرارگرفته و در خصوص افزایش تولید آنها از طریق کشت سلول پیشرفتهای زیادی حاصلشده است. بسیاری از ترکیبات محیط کشت ازجمله میزان قند، نیترات، فسفات و تنظیم کننده های رشد در میزان تولید متابولیتهای ثانویه در کشت بافت مؤثرند و انتخاب سلول با عملکرد بالا و تأمین مواد غذایی موردنیاز و سایر عوامل محرک زنده و غیرزنده در برخی از گیاهان باعث افزایش تولید متابولیتهای ثانویه میشود.