سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
یزدان بهنام – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد قزوین
عباس حیدری – دانشجوی کارشناسی شهرسازی دانشگاه آزاد زنجان
محمد صالحی – دانشجوی کارشناسی شهرسازی دانشگاه آزاد زنجان

چکیده:
یکی از مهمترین فضاهایی که مورد توجه گردشگران قرار می گیرد شهرها هستند که کانون جذب گردشگران می باشند شهرها از نظر فعالیت های گردشگری چون مقصد و مرکز ارائه خدمات برای گردشگران می باشند از اهمیت بالایی برخوردار هستند. از ین رو در صورت توجه به همه ی قابلیت های صنعت گردشگی به خصوص گردشگری شهری می توان آن را به عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرها در نظر گفت. در این میان آنچه در توسعه گردشگری شهری می تواند نقش مؤثری و بسزائی را ایفا نماید نمادها و المان های شهری است که بیانگر هویت و شخصیت شهر در یک ساختار نمایان هستند از همین رو توجه به المان ها و طراحی آنها بر اساس اصول پایداری می تواند ضمن بهبود کیفیت زندگی شهری نقش مهمی در افزایش جذابیت، زمان فعالیت و امنیت شهری برای گردشگران و به تبع آن توسعه گردشگری داشته باشد. این مقاله از نسخ مقالات مروری- تحلیلی است که با تکیه بر منابع معتبر و مرتبط با موضوع و با تکنیک مطالعات کتابخانه ای به نقش ا لمان های شهری پایدار در توسعه گردشگری شهری پرداخته در این راستا در ابتدا تعاریف مربوط به پایداری و توسعه پایدار را بیان می کند و در ادامه به معرفی مفاهیم مربوط به المان شهری، المان شهری پایدار، گردشگری شهری و رابطه شهر و گردشگر می پردازد و سپس ارتباط المان شهری را با گردشگری مورد بررسی قرار می دهد که نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که المان ها نقش مهمی در توسعه گردشگری را دارا می باشند. زیرا المان ها می توانند در وهله اول سبب جذابیت شهر و در وهله دوم باعث ارتقاء و افزایش سواد بصری در گردشگران شوند. بر این اساس با توجه به گسترش شهرها المان های شهری جدیدتری در شهرها خلق می شوند که بهتر است طراحی این المان ها مطابق با نظرات و اصول پایداری طراحی گردد چرا که المان ها می توانند تأثیر مستقیمی بر تقویت و توسعه گردشگری از طریق رضایت گردشگران از شهر را داشته باشند.