مقاله نقش الگوهاي ارتباطي خانواده در همدلي و خويشتنداري فرزندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۴۳۳ تا ۴۴۷ منتشر شده است.
نام: نقش الگوهاي ارتباطي خانواده در همدلي و خويشتنداري فرزندان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گفت وشنود
مقاله همنوايي
مقاله همدلي
مقاله خويشتنداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي نقش پيش بيني کنندگي ابعاد گفت وشنود و همنوايي الگوهاي ارتباطي خانواده بر همدلي و خويشتنداري فرزندان به عنوان شاخص هاي هوش هيجاني مي باشد.
گروه نمونه پژوهش را ۳۴۸ دانش آموز دختر و پسر پايه هاي سوم تا پنجم ابتدايي تشکيل مي دهند. مقياس همدلي (ايزنبرگ و همکاران، ۱۹۹۱)، نسخه ب ابزار الگوهاي ارتباطي خانواده (فيتزپاتريک و ريچي، ۱۹۹۴) و مقياس خويشتنداري (کندال و ويلکاکس، ۱۹۷۹) مورد استفاده قرار گرفتند.
اين مقياس ها به ترتيب توسط کودک، مادر و آموزگار تکميل  شدند. نتايج تحليل عاملي، همبستگي گويه با نمره کل و آلفاي کرونباخ، روايي و پايايي مطلوبي براي مقياس هاي مذکور گزارش کرده اند. يافته هاي پژوهش نشان مي دهند که گفت وشنود خانواده پيش بيني کننده مثبت و همنوايي، پيش بيني کننده منفي هر دو بعد همدلي و خويشتنداري مي باشند. در مقياس همدلي، دختران نسبت به پسران و پايه هاي چهارم و پنجم نسبت به پايه سوم نمرات بالاتري داشتند. در حالي که در مقياس خويشتنداري جنسيت و پايه کلاسي نقش معناداري نداشتند.