سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

دکتر ایرج سلطانی – مدیر گروه کارشناسی ارشد ، مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد نجف آباد مدیر آموز

چکیده:

در سازمان های برتر آموزش های سازمانی بایستی بتواند برتری را حفظ و سطح آن را دایماً ارتقا دهد، در
سازمان های برتر مدیران از طریق برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرای موثر آن نقش به سزایی در راهبری سازمان و
کسب مزیت رقابتی دارند . مدیران از یک طرف بایستی مجموعه د اخلی سازمان را از نظر انسانی و مجموعه تولید
راهبری و از طریق دیگر قابلیت سازگاری با محیط بیرون را داشته باشند یکی از عوامل مهم و زیربنایی برای کسب
مزیت رقابتی ، پایداری مداوم، برتری و سرآمدی سازمانی ، توجه علمی و عملیاتی به توسعه منابع انسانی و مخصوصاً
مدیران است قسمتی از توسعه مدیران از طریق آموزش برنامه ریزی شده تحقق می یابد. در این زمینه آموزش بر مبنای
نیازسنجی درست راه بالندگی را میان بر می نماید برای این که توسعه مدیران به معنای واقعی منجر به سودآوری شود
بایستی آموزش های سازمانی را اثربخش نمود . اثربخشی آموزش مدیران چیزی نیست که بتوان یک دفعه و یا در پایان
کار آموزش به دست آورد بلکه اثربخشی یک فرآیند مداوم است که قبل از آموزش شروع و در حین آموزش تکامل و در
پایان آموزش قسمتی از آن قابل رویت و مشاهده خواهد بود . یکی از مولفه های تضمین کننده توسعه مدیران، نیازسنجی علمی، همه جانبه و واقعی است، از طریق نیازسنجی آموزشی م ی توان ظرفیت های بالقوه مدیران را پرورش و تعالی
قابلیت آنان را زمینه ساز سرآمدی سازمان قرار داد . با توجه به نقش و اهمیت نیازسنجی در توسعه مدیران در این مقاله
(Practice که حاصل تجارب نگارنده در یکی از سازمان های بزرگ صنعتی و تولیدی بوده و بر مبنای تئوری عمل
تدوین شده است سعی بر آن است مفهوم نیازسنجی آموزشی مدیران، اصول و مبانی نیازسنجی تبیین و theory)
الگوی جامع تعاملی نیازسنجی آموزشی و مولف ههای مربوطه ارایه و نقش آن در توسعه مدیران تبیین گردد .