سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد مهدی تنعمی – دانشگاه تهران
صادق صاحبی – سازمان توانیر
سید محمود مصطفوی – شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

چکیده:

در این تحقیق موضوع رضایت شغلی استخدام شدگان شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران بین سالهای ٧٢ لغایت ٨٠ از دیدگاه انگیزه انتخاب شغل، نحوه انتخاب و جایگزینی و آموزش مورد بررسی قرار گرفته است . هدف مورد نظر این مقاله آن است که تعیین کند چه کسی باید براساس دانش، مهارت، توانائی و قابلیت ترقی جهت تصدی مشاغل سازمان انتخاب یا به مشاغل بالاتر انتصاب یابد، همچنین تاثیر انگیزه انتخاب شغل بر رضایت شغلی و نگرش کارکنان نسبت به نحوه انتخاب ، جایگزینی و آموزش کارکنان را تامین نماید . در این راستا جهت جمع آوری اطلاعات از روش توزیع پر سشنامه، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای Fox ,Spss و Excel ، و روشهای آماری از قبیل آزمون اسپیرمن و کندال استفاده شده است . بطور کلی نتایج و یافته های تحقیق بیانگر آن است که اگر شغل با جنبه های شخصیتی و فطری شاغل منطبق نباشد موجب
ایجاد عدم رضایت شغلی می گردد بعلاوه بی اعتنائی به ابزارهای انتخاب و نیازهای آموزشی موجب اتخاذ تصمیم های سلیقه ای می گردد . براساس نتایج حاصله پیشنهاد گردید جهت انتخاب از روشهای نوین و ابزارهائی از قبیل فرمهای کاربردی موزون ، ارزش نمونه کار، مصاحبه ، و در صورت
امکان از مراکز سنجش، آزمون توانائی ذهنی و سئوالات شخصیتی استفاده شود . بعلاوه جهت جایگزینی مدیران از طرح جانشینی مدیران بهره برد . همچنین با توجه به نقش آموزش در افزایش بهره وری نیروی انسانی بر تداوم آموزشهای مورد نیاز کارکنان تائید شده است.