مقاله نقش انتقال دانش ضمني در توانمندسازي كاركنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت منابع انساني از صفحه ۸۵ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: نقش انتقال دانش ضمني در توانمندسازي كاركنان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله انتقال دانش ضمني
مقاله توانمندسازي
مقاله تصميم گيري
مقاله مسووليت پذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني زاده وجه اله
جناب آقای / سرکار خانم: خالقي نيا شيرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه توانمندسازي كاركنان از مباحث مهم مديريت منابع انساني سازمان ها به حساب مي آيد و در اين ميان مهم آن است كه هر كدام از افراد سازمان چه احساسي نسبت به توانمندبودن خود دارند. با مرور ادبيات و نوشته هاي مربوط به توانمندسازي كاركنان، نقش و جايگاه دانش ضمني و تبديل آن به دانش صريح و قابل انتقال در بين ساير كاركنان به روشني قابل توجه مي باشد. اين مقاله به بررسي رابطه انتقال دانش ضمني با احساس توانمندي كاركنان در دانشگاه هاي پيام نور استان مازندران مي پردازد. پژوهش از نوع پيمايشي بوده و داده هاي موردنياز با استفاده از ابزار پرسش نامه و به روش نمونه گيري تصادفي از بين تعداد ۱۷۳ نفر از كاركنان جامعه مورد مطالعه و گردآوري شده است. براي آزمون فرضيات از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. نتايج تحقيق بيان گر وجود رابطه معني دار بين متغيرهاي پژوهشي است. به اين معني كه بين انتقال دانش ضمني از يك سو و توانايي كاركنان در تصميم گيري، پذيرش مسووليت تصميم گيري از سوي كاركنان، دسترسي كاركنان به ابزارهاي مرتبط با تصميم گيري و اجرا و در نهايت، پذيرش مسووليت پي آمدهاي تصميم از سوي كاركنان از ديگر سو، رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.