سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امید میرزایی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شفیعی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در فرآیند تولید فریت ها ی مغناطیسی نرم ، تفجوشی نهایی آخرین مرحله بوده و نقش بسـیار مهمـی را در خواص نهایی فریت ها ایفا می نماید . در این تحقیق قصد بر این اسـت کـه فرآینـد رشـد ذرات پـودری و حذف تخلخل را در مخلوط های پودری بررسی نموده و بدین وسیله در شرایط مختلـف تفجوشـی بتـوان مکانیزم اتمی نفوذ را پیش بینی نمود . نتایج به دست آمده همراه مدلهای پیشنهاد شده اطلاعـات مفیـدی را در این باره ارائه می دهند . در مدل ریاضی ارائه شده، فاکتوری به نـام ضـریب چگـالش ′ K معرفـی شـده است که به انرژی های فصل مشترک بین ذرات پـودر و نیـز تخلخلهـای موجـود بسـتگی دارد . در نهایـت مرحله تفجوشی نهایی فری ت نیکل – روی مورد آزمایش از نظر رشد ذرات و حذف تخلخل ها بررسی شد و همچنین نقش مواد افزودنی در این مرحله مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج به دست آمده حـاکی از ایـن است که با افزودن مواد افزودنی مناسب انرژی های فصل مشترک در راستای بهبود چگـالش قطعـه تغییـر می کنند .