سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرحناز جوکار – مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان – بسیج جامعه پزشکی گیلان
فریبرز منصور قناعی، – مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان – بسیج جامعه پزشکی گیلان
کبری سلامی کهن – مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان – بسیج جامعه پزشکی گیلان
شادمان رضاماسوله – مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان – بسیج جامعه پزشکی گیلان

چکیده:

حوادث در گذشته به عنوان ی ک واقعه تصادفی و غیر قابل اجتناب شناخته شده بود اما در طی چند دهـه ایـن نگـرش قدیمی دگرگون شده و درک بهتری از حوادث ایجاد شده است . امروزه هر دو نوع حادثه غیر عمدی و عمدی بعنوان وقایع قابل پیشگیری شناخته می شوند . پذیرش این موضوع منجر به توسعه استراتژی های پیشگ یری و در نتیجه کاهش در تعـداد مـرگ ناشی از حوادث در بعضی از کشورها شده است . در صورتی که این امر در کشور ما نیز مورد پذیرش عامه مردم قرار گیرد شـاید بتوان در مراحل قبل، حین و بعد از حادثه از آسیب و مرگ و میر ناشی از بلایای طبیعی کـه از حـوادث غیـر عمـدی مهـم در کشور می باشند پیشگیری نمود . با در نظر گرفتن این امر، این تحقیق با هدف نقش انسان در پیشگیری از آسیب ها ، مشکلات و مرگ و میر ناشی از حادثه انجام شد . مواد و روش ها : در یک تحقیق کیفی ۶۰ نفر از مردان و زنان شهر رشت از طریق مصاحبه مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد . تعـداد نمونه های مورد مصاحبه بر اساس اشباع اطلاعات بود . گروههای مورد مطالعـه بـین سـن ۱۵-۵۹ سـال شـامل دانـش آمـوز، پزشک، کارمند، تکنسین دارویی، دانشجو، خانه دار، معلم، کارگر، کتابدار ،آزاد، مجرد، متاهـل، کـم سـواد، تحـصیلات سـیکل ، دیپلم و دانشگاهی بودند . نظرات همزمان یادداشت بر داری می شد و در پایان مطالب کدگذاری و به تفکیک موضوع دسته بندی می شد . این نظـرات در رابطه با نقش انسان در پیشگیری از مشکلات و مرگ و میر ناشی از ۳ حادثه طبیعی غیر عمدی شامل زلزله، سیل و برف بیان می شد و نمونه ها به طور تصادفی از چهار نقطه شهر به ازای یک به ده از هر رهگذر انتخاب شدند . یافته ها : از نظر اکثریت نمونه ها احداث ساختمانهای محکم و آموزش به مردم مهم ترین کار قبل از وقوع زلزله بـود همچنـین در حین زلزله اکثرا به قرار گیری در محل مناسب و حفظ خونسردی اشاره کردند بیشترین اقدام بعـد از زلزلـه از نظـر شـرکت کنندگان کمک رسانی بود . در رابطه با سیل اکثریت به ساختن سد در قبل از حادثه، رفتن به اماکن بلند و مرتفع حین حادثـه و کمک رسانی بعد از حادثه اشاره کردند . در رابطه با برف بیشترین نظرات در قبل از حادثـه ذخیـره آذوقـه و مـواد سـوختنی، حین حادثه پارو کردن برف پشت بام ها و ب عد از حادثه کمک رسانی بود . در رابطه با واژه کمک رسانی و نحـوه آن در هـر سـه حادثه زلزله، سیل، برف اکثرا توضیح بیشتری نداشتند و آن را خیلی کلی به کار بردند و اکثرا در قبل و بعد از حادثه معتقد بـه نقش پر رنگ مسئولین بودند . بحث و نتیجه گیری : علیرغم اینکه مشارکت ک نندگان به برخی اقدامات پیشگیری مهم در هر سه مرحله واقف بودند اما بیـشتر واژه ها را در حد کلی بیان می کردند و قادر به بیان نحوه ارائه مداخلات پیشگیرانه نبودند لذا از رسانه هـای عمـومی و صـدا و سیما انتظار می رود جهت پیشگیری از مرگ و ناتوانی ناشی از وقوع حوادث و نهادینه کردن مداخلات، راهکارهـایپیـشگیرانه در سه سطح را به صورت جزیی تر مطرح و به مردم آموزش دهند .