سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی جعفری زاده – مدرس واحد آزادشهر

چکیده:

درباره نهضت مشروطه چندین کتاب و مقاله با برداشتها و داوری های یکسان و در چند مورد با برداشتهایی متفاوت نوشته شده است. آن چه از مجمو عه مندرجات این کتاب ها و برداشتها به دست می آید، نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی دوران مظفرالدین شاه، نبودن امنیت و عدالت اجتماعی، سودجویی و زورگویی حکام، منافع گروه خاص و سیاست خارجی که از این قیام حمایت می کرد و در کنار آن آشنایی منور الفکران با تمدن و پیشرفت غرب و وجود اصلاح طلبان بوده است.آنچه مسلم است، بروز انقلاب مرهون بر هم نهاده شدن عوامل بسیاری است که بررسی هر کدام از آنها نیازمند مطالعه جداگانه است و به واسطه جایگاه تاریخی آن نیازمند پژوهشها جداگانه می باشد. انقلاب مشروطه یکی از نقاط عطف در تاریخ میهن عزیز ماست،انقلابی که می توان شروع آن را در دو دهه قبل در جنبش تنباکو در ابعاد کوچکتری یافت نمود. در مجموعه ای از عوامل یاد شده ، سعی شده است تا بهنقش انگلستان در انقلاب مشروطه به طور مجزا پرداخته شود، نه از جهت همداستانی با این نقش، بلکه از جهت وجود این واقعه و بررسی این نقش در کنار دیگر عوامل که تأثیر کذار در انقلاب مشروطیت بوده است.