اهداف تحقيق

پس از بیان انگیزهها و ضرورتهای خاص، باید دورنمایی از نتایجی که از این تحقیقی قرار است حاصل شود و سودمندی های آن ارائه شود. اهداف در حقیقت همان ایدههایی هستند که محقق برای موضوع پیشنهادی خود ارائه میکند. اهداف تحقیق بیانگر مطالبی است که انتظار میرود به وسیله انجام آزمایش بدست آیند. این اهداف معمولا به صور مختلف بیان می شوند و از طریق خواندن این اهداف، فرد قادر به فهمیدن علل انجام تحقیق خواهد بود حتی اگر طبیعت تحقیق واضح نباشد. پژوهشگر می تواند با پاسخ گوئی به سؤالات زیر هدف خود را از انجام تحقیق مشخص کند.

تحقیق به دنبال رسیدن به چه هدفی است؟

در این قسمت محقق باید به بیان چرایی و دلایل ضروری و توجیهی برای انجام تحقیق و ذکر اهداف علمی و کاربردی بپردازد. هدف اصلی تحقیق مشتمل بر اهداف کمی و کیفی است که باید به طور روشن بیان گردد. برخی اهداف بیان بزرگی از آن چیزی می باشد که محقق امیدوار است به آن برسد، اما واقعاً قابل اندازهگیری نمی باشد. اما برخی اهداف ارائه شده در پروپوزال عملی و کاملاً قابل اندازهگیری هستند و در مورد چیزهای ویژهای میباشد که در حال انجام می باشند. اهداف کاربردی که در پروپوزال ارائه می شوند، نه تنها فعالیت های محقق را نشان می دهد بلکه در ارزیابی پروژه نیز استفاده می شود.

محقق باید اهداف کاربردی پروژه خود را مشخص نماید و اطمینان یابد که بین اهداف عملی ارائه شده در پروپوزال و اهداف ارگان تامین کننده اعتبار همپوشانی زیادی وجود دارد. اگر همپوشانی قوی بین اهداف کاربردی محقق و موسسه تامین کننده اعتبار وجود نداشته باشد بهتر است محقق به دنبال یافتن سازمان دیگری برای تامین اعتبار لازم برای اجرای پروژه خود باشد. اهداف کاربردی پروژه باید به صورت قابل اندازهگیری و درک بیان شود. بیان واضح اهداف موجب درک بهتر سازمان تامین کننده اعتبار می شود.

ه- ۲) نکات مهم طرح چیست؟ چه چیزهایی دگرگون خواهد شد؟ چرا طرح ایجاد شده است؟ و چه نوع پژوهشی مورد نیاز است؟ .

ه- ۳) چه کسانی از طرح تأثیر خواهند پذیرفت و چه کسانی از طرح بهرهمند خواهند شد؟ به عبارتی کشف این مسئله چه استفاده علمی یا عملی خواهد داشت؟