مقاله نقش ايدئولوژي هاي عدالت و باور به دنياي عادلانه و ناعادلانه بر عدالت رفتاري، عدالت در ارزيابي و استرس منفي دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم رفتاري از صفحه ۱۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: نقش ايدئولوژي هاي عدالت و باور به دنياي عادلانه و ناعادلانه بر عدالت رفتاري، عدالت در ارزيابي و استرس منفي دانشجويان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايدئولوژي هاي عدالت
مقاله باور به دنياي عادلانه
مقاله باور به دنياي ناعادلانه
مقاله عدالت رفتاري
مقاله عدالت در ارزيابي
مقاله ا سترس منفي
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عدالت در قالب ايدئولوژي هاي عدالت و باور به دنياي عادلانه و ناعادلانه، از زمره عناصر ادراكي و شناختي مهم در عرصه هاي مختلف زندگي است. هدف پژوهش حاضر، بررسي نقش ايدئولوژي هاي عدالت و باور به دنياي عادلانه و ناعادلانه بر عدالت رفتاري، عدالت در ارزيابي و استرس منفي دانشجويان در شهر اصفهان بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه همبستگي به صورت گذشته نگر انجام گرفت. جامعه آماري پژوهش را دانشجويان دانشگاه هاي اصفهان تشكيل دادند كه از بين آن ها ۵۰۰ نفر به شيوه در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسش نامه باور به دنياي عادلانه (Dalbert)، باور به دنياي ناعادلانه Dalbert) و همکاران)، عدالت در ارزيابي، عدالت رفتاري و استرس منفي (هر سه از Dalbert و همکار) و ايدئولوژي هاي عدالت و پرسش نامه اعتماد دموكراتيك (هر دو از Wegenerو همكاران) بود. داده هاي حاصل از پرسش نامه هاي پژوهش با استفاده از ضريب همبستگي Pearson و مدل سازي معادله ساختاري مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج حاصل از مدلسازي معادله ساختاري نشان داد كه جبر گرايي و اعتماد دموكراتيك ۷/۵ درصد از واريانس باور به دنياي عادلانه، باور به دنياي ناعادلانه ۸/۱ درصد از واريانس عدالت رفتاري، باور به دنياي عادلانه، عدالت رفتاري و برابري گرايي، ۲/۱۹ درصد از واريانس عدالت در ارزيابي و عدالت رفتاري، ۹/۷ درصد از واريانس استرس منفي را تبيين مي نمايد.
نتيجه گيري: تقويت باور به دنياي عادلانه و تضعيف برابري گرايي باعث افزايش عدالت رفتاري مي گردد و تقويت باور به دنياي عادلانه باعث افزايش عدالت در ارزيابي خواهد شد. با افزايش عدالت رفتاري و عدالت در ارزيابي، سطح استرس منفي دانشجويان كاهش مي يابد.