مقاله نقش اکسيژن درماني در پيش آگهي استروک ايسکميک حاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۴۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: نقش اکسيژن درماني در پيش آگهي استروک ايسکميک حاد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استروک
مقاله اکسيژن نرموباريک،NIHSS
مقاله Rankin Score
مقاله پيش آگهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعفي شيدا
جناب آقای / سرکار خانم: سوادي اسكويي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: نيكان فر مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي صفا
جناب آقای / سرکار خانم: پارچه آذري ژاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: ضايعات اختلال دريافت بافتي اکسيژن و گلوکز سبب بروز آسيب نوروني و نشانه ها و علایم باليني عصبي گذرا مي گردد و در صورت طولاني شدن توقف جريان خون موجب آسيب ايسکميک برگشت ناپذير (انفارکتوس) و نقايص نرولوژيک دایمي مي گردد با افزايش فشار نسبي اکسيژن در هواي تنفسي مي تواند گزينه درماني موثري براي استروک حاد باشد. هدف از مطالعه حاضر ارزيابي نقش اکسيژن تراپي در استروکهاي ايسکميک حاد بود.
روش بررسي: در اين مطالعه ۶۰ بيمار مبتلا به سکته ايسکميک حاد در دو گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول (گروه مداخله) از روز بستري تا روز سوم تحت درمان قرار مي گرفتند و گروه دوم (گروه شاهد) اکسيژن دريافت نمي کردند. stroke scaling و يافته هاي CT اسکن مغزي روز اول و روز سوم بستري بيماران دو گروه مقايسه شد.
يافته ها: از مجموع ۶۰ نفر بيمار ۲۷ زن و ۳۳ نفر مرد بودند. در گروه A 16 نفر زن و ۱۴ نفر مرد با ميانگين سني ۶۷٫۴۳±۱۵٫۲۷ و گروه ۱۷B مرد و ۱۳ زن با ميانگين سني ۷۰±۱۳٫۲۸ بودند نمره NIHSS در گروه مداخله در روز بستري ميانگين ۱۳٫۴۶ داشت که در روز سوم بستري ۱۲٫۰۳ رسيد. در گروه شاهد نمره NIHSS در روز بستري در محدوده ميانگين ۱۳٫۶۰ بود که روز سوم به ۱۲٫۰۶ رسيد (P=0.86). و همچنين بين دريافت اکسيژن وRankin Scale بيماران ارتباط آماري معنا داري وجود نداشت. (P=0.35) ميانگين ميزان گسترش ضايعه از روز اول تا سوم در گروه مداخله ۳۹٫۷۴ سانتيمتر مکعب و در گروه شاهد ۴۵٫۶۷ سانتيمتر مکعب بود. بين دريافت اکسيژن و ميانگين ميزان گسترش ضايعه ايسکميک در بيماران ارتباط وجود داشت ولي اين ارتباط به لحاظ آماري معني دار نبود (P=0.05).
نتيجه گيري: مطالعات اخير نشان داد که اکسيژن تراپي در روزهاي اول ايسکميک استراک حاد نتايج نويد بخشي دارد ولي براي نتايج قطعي تر نياز به مطالعات وسيعتري داريم.