سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم چمن ماه – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

اکوتوریسم کوتاه شده ecological tourism است که درادبیات فارسی طبیعت گردی نام گرفته وگرایشی تازه درصنعت جهانگردی است . صنعت اکوتوریسم (طبیعت گردی ) امروزه به عنوان یکی از ارکان مهم گردشگری جهانی می باشد که توجه ویژه متصدیان و مجریان امور گردشگری در دنیا را به خود جلب نموده است. رویکرد به اکوتوریسم به عنوان یک الگوی فضایی امروزه دامنه وسیعی یافته است . اکوتوریسم یکی از الگوهای فضایی گردشگری در عصر پسامدرن است و این در حالی است که از نظر اقتصادی نیز اکوتوریسم، پویایی اقتصاد جوامع محلی را با ایجاد اشتغال و درآمد سبب می شود . بر این اساس، شناسایی قابلیتها و راهکارهای توسعه طبیعت گردی در نواحی مختلف کشور به خصوص در اکوسیستم های آبی کشور ازاهمیت اساسی برخوردار است. اکویسیستم های آبی ایران، یکی از ارکان مهم زیست بوم کشور می باشد که، با وجود پدیده های زمین شناسی وزیست شناسی وجانوری خاص مستقر در آن می تواند برای هر گردشگری جالب باشد واینگونه با معرفی این زیست بوم می توانیم هم به جذب سرمایه از طریق صنعت اکوتوریسم بپردازیم وهم باعث پایداری این مناطق شویم. دراین راستا، دراین پژوهش سعی شده تابامعرفی اکوتوریسم، جایگاه آن در توسعه پایدار اکوسیستم های آبی کشور مشخص شود وسپس به راهکارها وپیشنهاداتی در این زمینه پرداخته شود . شیوه کار در این پژوهش ترکیبی از روشهای کتابخانه ای، توصیفی وموردی می باشد