زیستگاه حیات وحش

جنگلهاي شهري تامین کننده زیستگاه براي گروه کثیري از حیات وحش همانند پرندگان، پستانداران، حشرات، خزندگان و دوزیستان هستند. که باعث افزایش جذابیت محل و لذت زیبایی می شوند. غناي زیستی، فراوانی و ترکیب حیات وحش به کیفیت پوشش گیاهی، تنوع و دیگر خصوصیات جنگلهاي شهري همبستگی دارد. در مطالعه اي توسط وایت و همکاران در سال ۲۰۰۵ اجتماع پرندگان در پارکهایی با تنوع گونه اي بالا نسبت به خیابانها ي سطح شهر بیشتر گزارش شد(.(۳۸

-حفاظت از تنوع زیستی

اکوسیستم هاي شهري نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی گیاهی و جانوري دارند.مطالعات محققان فهم واضح تنوع زیستی در بین ساکنین را ایجاد کرده و به حفظ تنوع زیستی در اکوسیستم هاي شهري کمک می کند.

مناطق سبز و طبیعی مهمترین زیستگاه گیاهان و جانوران در شهرها هستند که در کنار کارکردهاي زیبایی((۴ از لحاظ بهبود سلامت فیزیکی و تجربه طبیعی از اهمیت بالایی برخوردار هستند(۳ و .(۷ این مناطق گونه هاي متفاوت و نادر را در تماس مستقیم شهروندان ساکن در شهر قرار می دهند و در واقع ساکنین را در تماس با طبیعت قرار می دهند. دامنه وسیع همزیستی باطبیعت در شهرها،امکان تجربه زیستگاههاي متفاوت و طبیعی را فراهم می آورد ولذا حفاظت از تنوع زیستی موجود براي شهر ارزشمند خواهد شد.

-تحصیلات و مکانهایی براي تحقیقات علمی

نمایش و در معرض بودن تنوع طبیعت شهري باعث تحریک حس و تامین آموزش در خارج از کلاس می گردد.

منظرها و فضاهاي سبز نزدیک به خانه ها و مدارس در رفتارها و عملکرد کودکان موثر است. سبزینگی براي افزایش تمرکز، اعتماد به نفس و ناراحتی هاي ناشی از کمبود توجه ، کاهش مشکلات رفتاري، کاهش نیاز به وقت گذرانی و سبب موفقیت هاي تحصیلی بیشتر می گردد. جنگلهاي شهري مکانهایی براي هدایت تحقیقات علمی خصوصا در زمینه خدمات اکوسیستمی است(.(۶