مقاله نقش بازاريابي اخلاقي در رفتار خريد مصرف كنندگان مواد غذايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه ۲۹ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: نقش بازاريابي اخلاقي در رفتار خريد مصرف كنندگان مواد غذايي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاريابي
مقاله اخلاق
مقاله مسئوليت اجتماعي
مقاله رفتار خريد مصرف كننده
مقاله ارزش هاي اخلاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: روداني امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اين پژوهش در صدد بوده است كه موضوع مسووليت پذيري اجتماعي شركتها را مطالعه كرده و نحوه اثرگذاري بازاريابي اخلاقي بر رفتار خريد مصرف كنندگان را مورد بررسي قرار دهد. از اين رو چگونگي تاثير ارزش هاي اخلاقي و اجتماعي رعايت شده توسط شركت را در فرايند تصميم گيري خريد مصرف كنندگان مواد غذايي، مساله خود قرار داده است.
روش كار: با توجه به ماهيت پژوهش، روش تحقيق در آن، توصيفي و از بعد نحوه گردآوري داده ها، از نوع پيمايشي است. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه استفاده شده و نمونه گيري به روش تصادفي خوشه بندي انجام گرفته است. براي پاسخ به سوالات مطروح، ۳۷۲ نفر از مشتريان مواد غذايي فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان مي دهد كه بين آميخته هاي بازاريابي و رفتار خريد مصرف كنندگان مواد غذايي مورد بررسي در اين پژوهش، رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين بين عوامل موقعيتي و رفتار خريد مصرف كنندگان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. علاوه بر آن، نتايج حاكي از آنست كه در جامعه آماري مورد بررسي، بين بازاريابي اخلاقي و رفتار خريد مصرف كنندگان مواد غذايي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.
نتيجه گيري: رعايت ارزش هاي اجتماعي توسط شركت ها بر رفتار خريد مصرف كنندگان مواد غذايي اثر گذاشته به طوري كه در اثر مطابقت اين ارزش ها با ارزش هاي مصرف كنندگان (جامعه)، آنان را به انتخاب نام و نشان تجاري آن شركت ها ترغيب كرده است.