مقاله نقش بازاريابي در توسعه صنعت گردشگري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۴۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: نقش بازاريابي در توسعه صنعت گردشگري
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست گذاري كلان
مقاله ساختارهاي زيربنايي
مقاله صنعت گردشگري
مقاله تبليغات
مقاله تنظيم راهبردها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين بيدختي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: نظري ماشااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علي رغم توانمندي هاي ايران در زمينه گردشگري، متاسفانه تاكنون نتوانسته به جايگاه شايسته اي در اين صنعت دست يابد. ازجمله عواملي كه مي تواند صنعت گردشگري كشور را توسعه و بهبود بخشد، بكارگيري ابزارها و پارامترهاي موثر بازاريابي است. لذا اين مقاله نقش بازاريابي را در توسعه صنعت گردشگري استان سمنان مورد توجه قرار داده و در اين راستا پنج عامل، تعديل سياست گذاري هاي كلان كشوري، توسعه ساختارهاي زيربنایي، توجه به جاذبه هاي گردشگري، فعاليت هاي تبليغاتي و تنظيم راهبردها براساس توزيع جاذبه ها که به نظر مي رسد با توسعه صنعت گردشگري استان سمنان مرتبط باشند به عنوان ابعاد موضوع مطرح شد. پس از آن به جمع آوري اطلاعات و شناسایي جنبه هاي مختلف موضوع از طريق مصاحبه با کارشناسان، مديران و صاحب نظران حوزه گردشگري، و مطالعات کتابخانه اي پرداخته و براي پاسخگویي به چگونگي ارتباط اين عوامل با توسعه صنعت گردشگري استان سمنان پنج فرضيه، تدوين گرديد. جامعه آماري پژوهش کليه مديران، کارشناسان و صاحب نظران در حوزه گردشگري شامل ۳۰۰ نفر و حجم نمونه مطابق با جدول مورگان ۱۶۹ نفر برآورد گرديد و به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شد. به منظور جمع آوري اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته اي که با ۴۹ شاخص با مقياس پنج گزينه اي که پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ به ميزان ۸۲/ ۰ محاسبه شده، استفاده شده است. داده هاي گردآوري شده با شاخص هاي آماري کاي دو، ضريب آزمون کوهن و آزمون فريدمن تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد تمامي عوامل تاثيرگذار که در اين پژوهش مطرح شده اند در توسعه صنعت گردشگري استان سمنان موثراند.