سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
امجد بهروان – معاون آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی و گردشگری استان کردستان
فرهاد میمنت آبادی – مدیر کل سازمان میراث فرهنگی کردستان، رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی کردستان

چکیده:
علی رغم توانمندی های ایران در زمینه گردشگری، متأسفانه تاکنون نتوانسته به جایگاه شایسته ای در این صنعت دست یابد. از جمله عواملی که می تواند صنعت گردشگری کشور را توسعه و بهبود بخشد، بکارگیری ابزارها و پارامترهای مؤثر بازاریابی است. لذا این مقاله نقش بازاریابی را در توسعه صنعت گ ردشگری استان کردستان مورد توجه قرار داده و در این راستا چهار عامل، توسعه ساختارهای زیربنائی، توجه به جاذبه های گردشگری، ضعف های بازاریابی و کمبود نیروی انسانی متخصص که به نظر می رساند به توسعه صنعت ردشگری استان کردستان مرتبط باشند به عنوان ابعاد موضوع مطرح می شود. پس از آن به جمع آوری اطلاعات و شناسائی جنبههای مختلف موضوع از طریق مصاحبه با کارشناسان، مدیران و صاحب نظران حوزه گردشگری، و مطالعات کتابخانه ای پرداخته و برای پاسخگویی به چگونگی ارتباط این عوامل با توسعه صنعت گردشگری استان کردستان چهار فرضیه، تدوین گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران، کارشناسان و صاحب نظران در حوزه گردشگری شامل ۱۰۰۰ نفر و حجم نمونه مطابق با توجه به فرمول کوکران ۳۲۲ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه گیی تصادفی طبقه ای انتخاب شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق محاسبه شاخص با مقیاس پنج گزینه ای که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به میزان ۰/۷ شده، استفاده شده است. داده های گردآوری شده با شاخص های آماری کای دو، ضریب آزمون کوهن و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد تمامی عوامل تأثیر گذار که در این پژوهش مطرح شده اند در توسعه صنعت گردشگری استان کردستان مؤثراند.