سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۲۶
نویسنده(ها):
عزیز زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (بازاریابی صادرات) دانشگاه پیام نور مرکز ساری. مازندران. ایران (نویسنده مسئول).
زین العابدین رحمانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش بازاریابی ویروسی در فروش می باشد. بدین صورت پرسشنامه ای طراحی گردید. پایایی و روایی پرسشنامه مورد بررسی و تایید قرار گرفت. جامعه اماری ما در این پژوهش تعداد ۵۲ نفر از مشتریان فروشگاه موبایل اپل است. یافته های بدست امده از پرسشنامه با نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت و نتایج ان بیان شده است. در جهت تحلیل داده های آماری، از روش های توصیفی و استنباطی و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده و همچنین شاخص هایی که ما در این پژوهش مورد بررسی قرار دادیم به صورت جدول آورده شده است. در ادامه فرضیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند که با ارائه نتایج حاصله بصورت جدول بیان شده اند. در این پژوهش سعی شده نقش بازاریابی ویروسی در فروش مورد بحث و بررسی قرار گیرد.