مقاله نقش باورهاي غيرمنطقي بر سلامت روان دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۴۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: نقش باورهاي غيرمنطقي بر سلامت روان دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهاي غيرمنطقي
مقاله سلامت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي فرنگيس
جناب آقای / سرکار خانم: احقر قدسي
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش نقش باورهاي غيرمنطقي بر سلامت روان دانش آموزان دختر دوره متوسطه است. جامعه مورد مطالعه، همه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصيلي ۱۳۸۷ است. نمونه پژوهش۳۶۰ نفر با استفاده از شيوه نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي تعيين شد. جهت جمع آوري داده ها از دو ابزار عمده: الف) پرسش نامه باورهاي غيرمنطقي جونز (IBT) داراي ۱۰۰ سوال ۵ گزينه اي در ۱۰ مولفه ب) پرسش نامه سلامت روان گلدبرگ داراي ۲۸ سوال ۴ گزينه اي در ۴ مقياس. پردازش داده هاي پژوهش با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي انجام گرفت و نتايج پردازش داده ها، فرضيه هاي پژوهش را تاييد کردند بدين معنا که: ۱- ۵۰ درصد از دانش آموزان دوره متوسطه داراي باور منطقي،۱۰٫۵ درصد در حد متوسط- يعني بين باور منطقي و غيرمنطقي در نوسان هستند و ۳۹٫۵ درصد از دانش آموزان داراي باور غيرمنطقي هستند. ۲- بين مولفه هاي سلامت روان دانش آموزان تفاوت معني داري وجود دارد. بالاترين رتبه مربوط به «افسردگي» و پايين ترين رتبه مربوط به «نشانه هاي بدني» است. ۳- از روي نمرات باورهاي غيرمنطقي مي توان اختلال در سلامت روان دانش آموزان را پيش بيني کرد. قدرت پيش بيني باورهاي غيرمنطقي در بُعد «درماندگي براي تغيير» بيشتر از «بي مسئوليتي هيجاني» و «بي مسئوليتي هيجاني» بيشتر از «اجتناب از مشکل» و «اجتناب از مشکل» بيشتر از «سرزنش کردن خود» و «سرزنش کردن خود» بيشتر از «توجه مضطربانه» است.