مقاله نقش باورهاي غيرمنطقي و پرخاشگري بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: نقش باورهاي غيرمنطقي و پرخاشگري بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبريز
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهاي غيرمنطقي
مقاله پرخاشگري
مقاله عملکرد تحصيلي
مقاله نظريه عقلاني ـ عاطفي ـ رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدين مختار
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي نقش باورهاي غيرمنطقي و پرخاشگري بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان پسر بود. نمونه پژوهش ۲۴۰ دانش آموز پسر دوره متوسطه شهر تبريز بود که به روش تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه باورهاي غيرمنطقي و پرخاشگري و از معدل نمرات سالانه دانش آموزان به عنوان عملکرد تحصيلي استفاده شد. داده ها از طريق ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره تجزيه و تحليل گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد باورهاي غيرمنطقي با پرخاشگري رابطه مثبت معنادار (r=0.74، P<0.001)، و با عملکرد تحصيلي رابطه منفي معنادار (r=-0.61، P<0.003) دارد. همچنين بين پرخاشگري و عملکرد تحصيلي دانش آموزان رابطه منفي معنادار (r=-0.52، P<0.005) وجود دارد و متغيرهاي پيش بيني كننده در اين مطالعه يعني باورهاي غيرمنطقي و پرخاشگري به ترتيب هر يک نقش معناداري در پيش بيني عملکرد تحصيلي دانش آموزان پسر دارند. در  نهايت ضرايب رگرسيون چندگانه با روش مرحله اي نشان داد که مجموع متغيرهاي پيش بين با عملکرد تحصيلي دانش آموزان رابطه منفي دارند و آن را پيش بيني مي کنند، اما متغير باورهاي غيرمنطقي در تبيين واريانس عملکرد تحصيلي نقش بيشتري نسبت به متغير پرخاشگري دارد.