مقاله نقش باورهاي مذهبي در سلامت عمومي سالمندان عضو کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکي گيلان در شهر رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان) از صفحه ۲۲ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: نقش باورهاي مذهبي در سلامت عمومي سالمندان عضو کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکي گيلان در شهر رشت
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهاي مذهبي
مقاله سلامت عمومي
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاماسوله شادمان
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلامي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي نعيما
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جمعيت جهان در حال پير شدن است، با توجه به رشد روزافزون جمعيت افراد سالمند و شيوع اختلالات رواني لزوم توجه به منابع مختلف براي مقابله با شرايط سالمندي احساس مي شود. به نظر مي رسد نقش مذهب در اين بين حايز اهميت بوده و نقش مهم و اساسي را ايفا مي نمايد و با حمايت از سالمندان مي توان به کاهش اختلالات رواني و معنا بخشي به زندگي آنان کمک نمود.
هدف: هدف از اين پژوهش تعيين نقش باورهاي مذهبي (دروني و بيروني) در سلامت عمومي سالمندان کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکي گيلان – رشت مي باشد.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع مطالعه توصيفي – همبستگي، با روش نمونه گيري آسان بوده که طي آن ۱۰۰ نفر از سالمندان کانون بازنشستگان از هر دو جنس مرد و زن شرکت کردند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه و شامل سه بخش، بخش اول پرسشنامه مشخصات دموگرافيک، بخش دوم پرسشنامه باورهاي مذهبي دروني بيروني آلپورت و بخش سوم پرسشنامه سلامت عمومي ۲۸ سوالي مي باشد. يافته ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي و نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: يافته ها نشان داد که باورهاي مذهبي بيروني، با انجام ديد و بازديد با افراد فاميل و فعاليت هاي اجتماعي و همچنين باورهاي مذهبي دروني با حمايت عاطفي از جانب افراد فاميل، دوستان و سايرين با (p<0.05) ارتباط معناداري داشته است و در نهايت با استفاده از آزمون هاي غير پارامتريک باورهاي مذهبي دروني با سلامت عمومي با (p<0.05) ارتباط معناداري نشان داده است.
نتيجه گيري: پژوهش حاضر نشان مي دهد که باورهاي مذهبي مي توانند بعنوان منبع حمايتي مهم به سالمندان براي سلامت جسمي و رواني بيشتر کمک نمايند و توجه به اين موضوع در برنامه هاي آموزشي بهداشت روان حايز اهميت است.