سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
مریم محمودی – کارشناس ارشد مشاوره گرایش مدرسه، گروه روانشانسی و مشاوره، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی،
علیرضا رشیدی – استادیار، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، گروه روانشانسی و مشاوره، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی،
آسیه مرادی – استادیار، دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشانسی و مشاوره، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی،

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش عامل پیشایندی باورهای غیرمنطقی در پیش بینی اعتیاد به کار مدیران دبیرستان است.جامعه ی آماری شامل تمامی مدیران دبیرستان های سه ناحیه شهرکرمانشاه در دوره متوسطه اول و دوم است که درسال تحصیلی ۹۳-۹۲ مشغول به کارندکه تعداد ۱۵۵ نفر از آن ها به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه است که به این منظور از پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز(۱۹۶۹) و اعتیاد به کار اسپنس و رابینز(۱۹۹۲) استفاده شده است. به منظورتحلیل داده ها علاوه برآمارتوصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) ازآماراستنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان و آزمونt) استفاده شده است. نتایج نهایی حاکی از آن است که بین باورهای غیرمنطقی نیاز به تأیید دیگران، انتظار بالا از خود، نگرانی زیاد توأم با اضطراب و کمال گرایی با اعتیاد به کار رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که بین باورهای غیرمنطقی با اعتیاد به کار رابطه رگرسیون چندگانه وجود دارد و در این میان مؤلفه های کمال گرایی و انتظار بالا از خود، بیشترین سهم را در پیش بینی اعتیاد به کار به خود اختصاص داده اند. از میان متغیرهای جمعیت شناختی سن و سابقه ی کار، رابطه ی معنادار منفی بین سن با اعتیاد به کار وجود دارد. نتایج آزمونt حاکی از آن است که بین زنان و مردان از نظر اعتیاد به کار تفاوت معناداری وجود ندارد. از نتایج این پژوهش و مطالعات مشابه می توان در مباحث سازمان دهی نیروی انسانی در مدارس و سازمان های دیگر، طراحی مداخلات پیشگیرانه و درمانی برای کارکنان در معرض خطر اعتیادشغلی، افزایش کیفیت و بهره دهی نظام های آموزشی همچون مدارس استفاده کرد.