سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پیمان عباس زاده دهجی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
علی سلطانی طولارود – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
غلامرضا ثواقبی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران

چکیده:

برخی از باکتر یهای ریزوسفری (رایزوباکتریها) را که به طور مستقیم و غیر مستقیم اثرات مفیدی روی گیاهان دارند باکتر یهای ریزوسفری محرک رشد یا PGPR(plant growth promoting rhizobacteria) مینامند.در حالت مستقیم انواع PGPRs با استفاده از مکانیسمهای افزایش انحلال عناصر غذایی کم محلول، تولیدACC د-آمیناز، تولید هورمو نهای رشد گیاهی،تثبیت نیتروژن و تولید سیدروفور( از دیدگاه افزایش قابلیت جذب آهن) مستقیما" در افزایش رشد و عملکرد گیاه ایفای نقش میکنند. در حالت غیر مستقیم PGPRs ، با استفاده از مکانیسم های مختلف آنتاگونیستی اثرات مضر بیمارگرهای گیاهی را خنثی یا تعدیل نموده و بدین طریق موجب افزایش رشد گیاه م یشوند. رقابت برای جذب مواد و اشغال جایگاههای مناسب برای فعالیت پاتوژنها، تولید آنتی بیوتیک، تولید سیدروفورها، آنزیم های لیتیک و تولید سیانید هیدروژن (HCN) از مهمترین مکانیسمهایمورداستفاده دراین روش میباشند( ۷).توانایی تولید سیانید توسط انواعی از باکتریها، همچنین قار چها و جلبک ها به اثبات رسیده است، هر چند نقشسیانیدهای با منشاء قارچی و جلبکی کاملا مشخص نمیباشد. در مقابل توانایی تولیدHCN توسط باکتر یها و نقش و اثرات
متقابل این متابولیت در ریزوسفر تا حدود زیادی مطالعه شده است ( ۲). به نظر م یرسد که تولید سیانید بیشتر در انحصار باکتر یهای متعلق به شاخه پروتئوباکتر یها مانند گونه کرموباکتریوم ویولاسیوم و بسیاری از سوی ههای سودوموناس فلورسنس باشد. مقادیر بسیار اندک و در حد چند میکرومولار سیانید، بازدارندگی بسیار شدیدی بر فعالیت آنزیم سیتوکرم اکسیداز دارد. این آنزیم یکی از عوامل موثر در مسیر تنفسی و تولیدATPدر بسیاری از موجودات زنده بحساب میآید (۲). Bagnasco و همکاران.(۱۹۹۸)ثابت نمودند که تولید HCN توسط ریزوباکتر یها نقش مهمی در کنترل بیولوژیک عوامل بیمارگر گیاهی دارد. طبقگزارش آنها HCN تولید شده سیستم تنفسی قار چهای بیمار یزا را مختل نموده و از این طریق موجب توقف رشد آنها میگردد.(۱).