مقاله نقش بحث برانگيز تقليد در فراگيري زبان اول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم رفتاري از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: نقش بحث برانگيز تقليد در فراگيري زبان اول
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درخود ماندگي يا اوتيسم (Autism)
مقاله علم رباتيك (Robotics)
مقاله انتقال حسي- عاطفي (Contagion)
مقاله پژواك گويي (Echolalia)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوري مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زبان يك فعاليت مهارتي است. در فراگيري و رشد اين مهارت تقليد مي تواند داراي نقش هاي مختلفي باشد . تقليد در زبان ممكن است به نقش و عملكرد آن در ديگر فعاليتها شامل علم رباتيك نيز مربوط باشد. تقليد چه نقشي در فراگيري زبان مادري دارد؟ تقليد چه نقشي در منشا تكاملي و سير تنوع زبان داشته و تا چه حد به منبع كلماتي كه به كار مي بريم و شيوه هاي كنار هم قرارگيري كلمات ارتباط دارد. اين پرسش ها را مي توان در چندين سطح بررسي نمود. تقليد از هرگونه اي كه باشد به معناي رابطه بين عملكرد دريافتي و حركتي (motor and perceptual) و همچنين بين سامانه حركتي مغز و سامانه هاي ديگري چون بينايي و حسي است. نقش و عملكرد تقليد در زبان و مهارت سخن موضوعات مورد مطالعه در علوم مختلفي همچون زبان شناسي، رشد كودك، عصب شناسي، نظريه تكامل و روانشناسي اجتماعي هستند. محور اصلي اين مقاله تاكيد جديد بر پايه حركتي – جسماني فراگيري زبان در ارتباط با تقليد گفتار و اشاره و بطور خاص بر ساختمان مغزي – حركتي بعنوان يك ديدگاه جديد در بررسي مساله مي باشد.