مقاله نقش بخش کشاورزي در ايجاد اشتغال و توزيع درآمد: روش تحليل ساختاري مسير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: نقش بخش کشاورزي در ايجاد اشتغال و توزيع درآمد: روش تحليل ساختاري مسير
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماتريس حسابداري اجتماعي
مقاله ضرايب فزاينده
مقاله تحليل ساختاري مسير
مقاله توزيع درآمد
مقاله اشتغال
مقاله بخش کشاورزي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري وحيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاهش بيکاري و نابرابري در توزيع درآمد به عنوان دو هدف عمده در برنامه هاي توسعه مورد توجه قرار گرفته اند. در اين مطالعه سعي شده است نقش بخش کشاورزي در دستيابي به اين دو هدف ارزيابي شود. به اين منظور ماتريس حسابداري اجتماعي ايران بر مبناي آخرين جدول داده-ستانده ايران در سال ۱۳۸۰ تدوين شده و با محاسبه ضرايب فزاينده نيروي کار و درآمد در چارچوب اين ماتريس و سپس تجزيه اين ضرايب به روش تحليل ساختاري مسير، به بررسي نقش بخش کشاورزي در ايجاد اشتغال و کاهش نابرابري در توزيع درآمد پرداخته شده است. نتايج نشان مي دهد که زير بخش هاي کشاورزي داراي پتانسيل بالايي در ايجاد اشتغال در کوتاه مدت هستند. همچنين توسعه اين زير بخش ها ضمن آنکه موجبات افزايش قابل توجه درآمد خانوارها را فراهم مي کند، از جهت ايجاد درآمد براي گروه هاي کم و متوسط درآمد روستايي و کاهش شکاف درآمدي نيز داراي اولويت مي باشد. در اين ميان توسعه توليد محصولات باغي و گل و محصولات زراعي داراي اهميت بيشتري است. به ويژه اينکه آثار توسعه اين دو زير بخش بر درآمد خانوارهاي روستايي در مدت زمان کمتري ظاهر مي گردد.