سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
لطف الله ملکی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی
الهه پیشگر – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

چکیده:
با توجه به اهمیت تحقق پایداری شهری و نقش برنامه ریزی شهری در شکل دادن به شهرهای پایدار، در این نوشتار تلاش شده است تا ضمن تعریف مفهوم توسعه پایدار و شهر پایدار، به بررسی تجارب شهر کوریتیبا در برزیل به عنوان نمونه ای موفق پرداخته شود. دستاوردهای کوریتیبا در زمینه هایی چون محیط زیست و فضای سبز شهری، پسماندها، حمل و نقل عمومی، کاهش آلودگی، جلب مشارکت شهروندی و ابتکارات محلی، فضاهای عمومی و سایر موضوعات، مرهوننقش سازنده عواملی چون برنامه ریزان شهری، اجتماع محلی مسئول، مدیران کارآمد و روش های کارآمد بوده است. تجارب شهر کوریتیبا می تواند آموزه های سودمندی را برای شهرهای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به همراه داشته باشد و در این خصوص در پایان پیشنهادهایی ارائه شده است.