مقاله نقش برهمکنش نيکوتين و گيرنده هاي دوپاميني D2 هيپوکامپ پشتي در رفتار اضطرابي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: نقش برهمکنش نيکوتين و گيرنده هاي دوپاميني D2 هيپوکامپ پشتي در رفتار اضطرابي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيکوتين
مقاله گيرنده دوپاميني D2
مقاله رفتار اضطرابي
مقاله موش سوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پيري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: مافي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عريان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: نصري سيما
جناب آقای / سرکار خانم: شاهين مريم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: نيکوتين مي تواند با اثر مستقيم بر گيرنده هاي پيش سيناپسي نيکوتيني، رفتار اضطرابي را تحت تاثير قرار دهد. همچنين بر اساس مطالعات انجام شده، هيپوکامپ پشتي و گيرنده هاي دوپاميني D2 در تعديل رفتارهاي شبه اضطرابي نقش دارند. اين مطالعه با هدف بررسي نقش گيرنده هاي دوپاميني D2 هيپوکامپ پشتي بر روي رفتار اضطرابي القاشده با نيکوتين در موش سوري انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي موش هاي سوري نر با تزريق درون صفاقي کتامين هيدروکلرايد و زايلزين بيهوش شدند و در دستگاه استريوتاکسي قرار گرفتند. سپس دو کانول در ناحيه هيپوکامپ پشتي گذاشته شد. به تمام حيوانات قبل از شروع آزمون رفتاري براي بهبودي يک هفته فرصت داده شد و سپس اثر نيکوتين، سولپيرايد و کينپيرول بررسي شد. تست صفحه سوراخ دار براي سنجش رفتارهاي شبه اضطرابي استفاده شد. داده ها با آناليز واريانس يک طرفه و تست دانت به کمک نرم افزار SPSS 17 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: تزريق درون صفاقي نيکوتين، تعداد سرک کشي را کاهش داد (p<0.001)، اما روي فعاليت حرکتي تاثيري نداشت (p>0.05) و بیانگر اثر اظطراب زایی نیکوتین بود. تزریق دوطرفه دورهای غیر موثر سولپیراید، پاسخ اضطرابی القاشده با نیکوتین را برگرداند (p<0.01) و روی فعالیت حرکتی اثری نداشت (p>0.05). دورهای غیر موثر آگونیست گیرنده دوپامینی D2 کینپیرول همرا با دوز غیر موثر نیکوتین، اثر اضطراب زایی نیکوتین را افزایش داد (p<0.001)، اما برروس فعالیت حرکتی اثری نداشت (p>0.05).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد گيرنده هاي دوپاميني D2 هيپوکامپ پشتي، نقش تعديل کننده روي پاسخ اضطرابي القاشده با نيکوتين دارد.