مقاله نقش بستر حاوي نانو رشته هاي درهم بافته بر تمايز سلول هاي شبه هپاتوسيتي مشتق از سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان موش در محيط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در ياخته از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۷ منتشر شده است.
نام: نقش بستر حاوي نانو رشته هاي درهم بافته بر تمايز سلول هاي شبه هپاتوسيتي مشتق از سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان موش در محيط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول بنيادي مزانشيمي
مقاله تمايز
مقاله هپاتوسيت
مقاله نانو رشته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيريايي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده ولوجردي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسوني منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: بهاروند حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعه تاثير بستر حاوي نانو رشته هاي درهم بافته (Ultraweb Nanofibers) بر تمايز سلول هاي شبه هپاتوسيتي مشتق از سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان موش در محيط آزمايشگاهي.
مواد و روشها: سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان موش بر روي غشاي پايه مصنوعي حاوي بستر نانو رشته اي (گروه نانو مثبت) و پليت هايي (گروه نانو منفي) که هر دو توسط ماتريژل پوشش داده شده بودند، کشت شده و با استفاده از فاکتورهاي رشد و تمايزي به مدت ۳۶ روز به سمت توليد سلولهاي شبه هپاتوسيتي القا گرديدند. سپس جهت تعيين نقش نانو، رشته ها در روند تمايز هپاتوسيتي، ميزان بيان mRNA ژن هاي اختصاصي کبدي (CK 7, AFP, FOXa2, ALB, CYP1a1, HNF4a) توسط روش Real Time-PCR، همچنين فراساختار سلولهاي تمايز يافته توسط ميکروسکوپ الکتروني ترانسميشن و اسکنينگ مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: در هر دو گروه نانو (مثبت و منفي) ژنهاي اختصاصي کبدي در يک الگوي وابسته به زمان بيان گرديدند. اما روند بيان اين ژن ها به ويژه  FOXa2و HNF4a در گروه نانو مثبت نسبت به گروه نانو منفي بهتر بود (P<0.05). همچنين فراساختار سلولها در روز ۳۶ تمايز در گروه نانو مثبت بالغ تر از گروه نانو منفي بود.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد که خصوصيات توپوگرافيک حاصل از نانو رشته هاي در هم بافته موجود در بستر سلولي، در ايجاد سلولهاي شبه هپاتوسيتي مشتق از سلولهاي بنيادي مزانشيمي در محيط آزمايشگاهي نقش موثري دارد.