سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فروغ مصطفی منتقمی – پژوهشگر

چکیده:

استفاده از بسته بندی مطلوب در شرایط کنونی به دلایل متعدد مانند نقش بست هبندی درحفاظت کالا، تأمین ایمنی لازم، اطلاع رسانی و بازاریابی امری الزامی تلقی می شود. عرضه کالاها در بسته بند یهای برخوردار از کیفیت بالا و مطابق استانداردهای معتبر هزین های را بر بنگاه ها تحمیل می کند، اما بست هبندی استاندارد مزایای گوناگون نیز دارد مانند استفاده بهینه از فضای وسیله حمل و نقل، تسهیل جاب هجایی و حمل و نقل کالاها، جلوگیری از اتلاف وقت در بارگیری، و کاهش هزینه های ناشی از نگهداری و استفاده از تجهیزات مورد نیاز برای انبارداری و… از سوی دیگر، نامناسب بودن بست هبندی کالاهای عرضه شده م یتواند به آسی بدیدگی محتویات بسته بند یها منته یشود یا توزی عکنندگان، عرض هکنندگان، مصرف کنندگان و سایر افراد دارای تماس با کالاهای مزبور را با افزایش هزین هها و مخاطراتی مواجه سازد و به بروز خساراتی منجر گردد. این مقاله برای نمایاندن اهمیت نقش استانداردهای بست هبندی در کاهش هزین ههای زنجیره تأمین تهیه شده و تاثیر بسته بند یهای استاندارد در فعالیت های این زنجیره را تبیین کرد هاست. براساس مطالعات انجام شده درباره بست هبندی م یتوان اظهار داشت دستیابی به اثر بخشی و کاهش هزین هها که از اهداف مدیریت این زنجیره است، با بهره گیری مناسب از نقش بست هبندی های استاندارد در هر یک ازحلقه های زنجیره تأمین، امکان پذیر م یشود.