سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پروانه عبدالمالکی – کارشناس ارشد جامعه شناسی- مربی – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
شهناز اجاقی – کارشناسارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – مربی –دانشکده بهداشت
سعید عبدالمالکی – کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک

چکیده:

اساساً در جوامع مختلف برای ارزیابی میزان توانایی و استقامت افراد در مقابل بحرانها و شرایط دشوار زندگی اجتماعی معیار وملاکهای مختلفی وجود دارد اما یک فصل مشترک میان آنها یافت می شود ، آن بسترها و زمینه های است که هر جامعه به فراخور نیاز خود ازآن بهره برداری میکند . با توجه به پیشرفت علوم و تکنولوژی و از طرفی پیچیدگی سازمانها و کم رنگ شدن ارتباطات انسانی در خانواده ها ،یک مقوله جدید ی تحت عنوان بهداشت در ابعاد متنوع جهت تأمین بخشی از خواسته ها و نیازهای بشری جایگاه ویژه ای در حیات ملتها پیدا کرده است ، این مسئله می تواند به عوامل تأثیر گذار در ایجاد یک کانون مناسب خانوادگی بستگی داشته باشد، . سعی شده در این خصوصاز نتایج این پژوهش در ارتباط با شناسایی عوامل مؤثر استفاده شود ، هدف اصلی در این مطالعه بررسی نقشعوامل مؤثر بهداشتی (جسمی ،روانی و اجتماعی ) در روابط زناشویی است و همچنین تلاشی است در جهت ارتقاء سطح دانش علمی کشور ، با توجه به مسائل بنیادی به منظور نیل به یک زندگی سالم و مناسب .روش تحقیق : در این مطالعه از روش پژوهش کیفی با تحلیل شاخصهای بدست آمده استفاده شده است ، جامعه مورد مطالعه ۶۰ نفر از متأهلین شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد که اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه همراه با مصاحبه ای که مبتنی برگردآوری و تحلیل منظم مفاهیم و تصورات می باشد بدست آمده ، پرسشنامه حاوی دو سری سئوالات (باز و بسته ) می باشد و متغییرهایی ازقبیل : سن ، میزان تحصیلات ، طرز تفکر زوجین در روابط زناشویی ، رشد عاطفی و فکری زوجین و تأثیر عقاید مذهبی در روابط زناشویی در آن جای گرفته است داده ها بوسیله فرم افزارآماریsps s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نظر به نقشعوامل بهداشتی ، روانی و اجتماعی در روابط زناشویی سالم و اهمیت آن در محورهای اساسی زندگی مشترک همراه با رشد فکری و عاطفی زوجین و همچنین وجود مسائل مادی ، معنوی که از جمله واقعیات هر جامعه ای بشمار میرود میتوان به تأثیر و نقشعقاید مذهبی در روابط زناشویی توجه نمود ، چرا که از مجموع پارامترهای فوق میتوان زوجین را به سمتی حرکت داد که دیدی خداپسندانه و جامعهپسندانه همراه با صفاتی از قبیل : گذشت ، ایثار ، مسئولیت پذیری ، رعایت حقوق همدیگر و … در زندگی مشترک بدست آورند ، لذا نظر بهیافته های تحقیق و با توجه به معیارهای موجود در زندگی زناشویی به نظر می رسد که اولاً باید به مقوله فرهنگ مردم و سازمانهای مرتبط در تفهیم بعضی عوامل تأثیرگذار بیرونی توجه منطقی نمود ثانیاً با در نظر گرفتن شرایط موجود بایستی سازمانهای متولی تلاش نمایند که از رسانه های گروهی و جمعی ، گروههای غیر دولتی در راستای اطلاع رسانی و شناخت درست مصادیق بهداشت جسمی ، روانی و اجتماعی جهت زوجین استفاده درست و معقول انجام گیرد