سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرسول فروردین – مرکز پزشکی لقمان حکیم تهران

چکیده:

در جهان هر ساله بیش از ۵ میلیون نفر در نتیجه آسیب های ناشی از حوادث جان خود را از دسـت مـی دهنـد . از بین ۵ میلیون نفر که در سال ۲۰۰۰ میلاد ی در اثر آسیب ها جان خود را از دست داده اند , ۲/۱ میلیون نفـر در حـوادث جـاده ای ، ۸۵۰۰۰۰ نفر از طریق خود کشی ، ۵۲۰۰۰۰ نفر در نتیجه قتل از بین رفته اند . طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت %۹۰ مرگ های ناشی از آسیب در کشور های فقیر رخ می دهد . فقر آمار و اطلاعـات دقیـق و درسـت در خـصوص حـوادث و عـدم استفاده مطلوب از آمار های موجود باعث شده که راهنما و راهکارهای مشخص وکار ساز پیشگیری و مراقبت از آسـیب مـرگ میر معلولیت های ناشی ازحوادث به کار برد ه نشود و وضعیت روز به روز بدتر شود . این مسئله در کـشور هـای فقیـر ودر حـال توسعه آشکار تر است .
مواد وروش ها : این مطالعه بر اساس اطلاعات ثبت شده در پرونده بیماران مسموم که به صورت سرپایی در درمانگـاه اور ژانس و یا به صورت بستری در بخش کودکان و یا بخش مسمومین بیمارستان از ابتدای سال ۸۰ لغایت سال ۸۴ انجام شده اسـت را در بر می گیرد .
.۱ وضعیت درصد مسمومیت ها با توجه به نوع جنسیت .۲ کم ترین موارد مسمومیت در گروههـای سـنی .۳ بیـشترین مـوارد مسمومیت در گروههای سنی .۴ درصد مسمومیت شهر نشینی و حاشیه نشینی .۵ در صد مسمومی ت تصادفی و عمومی .۶ در صد مسمومیت های متفرقه . اطلاعات فوق ثابت می کند که بیشترین عامل موثر عدم رعایت موازین بهداشتی در منـازل بـوده است .
بحث و نتیجه گیری : با توجه به آمار و نمودارهای ارائه شده از ابتدای سال ۸۰ تا پایان سال ۸۴ بیشترین مسمومیت ها متعلق به گروه سنی ۱ تا ۳ سال بوده که ًعمدتا از طریق مصرف داروهای مختلف در منزل مسموم شده انـد و در رتبـه ی دوم میـزان بالای مسمومیت کودکان با مواد مخد ر ( اپیوم ) جلب نظر می نماید . با این تفاوت که گروه سنی صـفر تـا ۱ سـال بیـشترین و گروه سنی ۱ تا ۳ سال کمترین تعداد مسمومیت این رده را داشته اند .