سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

میرزاشاهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
برزگری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
پاک نژاد – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
رنجبر – کارشناس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

عوامل تغذیه ای نقش بسیار مهمی در افزایش عملکرد ذرت دارند. یکی ازمسائل مهمی که به شدت بر عملکرد ذرت اثر می گذاردخالی ماندن قسمتی از بلال از دانه می باشد. محققین بسیاری عامل اصلی این عارضه را تنش های رطوبتی و حرارتی در زمان گرده افشانی ذکر کرده اند. برخی از محققین نیز عامل تغذیه ای را دراین امر موثر می دانند. از بین عناصر غذایی بور و روی نقش مهمی در گرده افشانی و عمل تلقیح دارند که کمبود این عناصر می تواند سبب کاهش تشکیل دانه و نهایتا کاهش عملکرد گردد. براون و همکاران (۲)، مارشنر (۳)، رهم (۴) و ویتوش و همکاران (۵) در بررسی های خود نقشدو عنصر روی و بور را در گرده افشانی و تلقیح و تشکیل دانه گزارش نموده اند . لذا این آزمایش به منظور بررسی اثرات بور و روی بر میزان عملکرد و اجزای عملکرد در سال ۱۳۸۲ در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد – دزفول اجرا گردید.