سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا شیخ الاسلامی – دکترای مدیریت و برنام هریزی حمل و نقل، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی ع
احسان ارکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنام هریزی حمل و نقل

چکیده:

هطورکلی موتورسیکلت به عنوان وسیل هنقلی های با آسیب پذیری بالا و دارای بیشترین نسبت تلفات به تصادفات در سطح دنیا شناخته م یشود. لذا تحقیقات گسترد های درخصوص عوامل کاهنده از شدت تصادفات موتورسیکلت و کاهش میزان تلفات و جراحات ناشی از آن صورت گرفته است. مهمترین راهکاری که درحین تصادف می تواند موتورسیکل تران را از آسیب برهاند، استفاده از تجهیزات حفاظتی شخصی است. تجهیزات حفاظتی شخصی به لوازم و لباس هایی گفته م یشود که باعث کاهش مخاطرات و جراحات موتورسیکل تران در هنگام تصادف م یشوند. این تجهیزات، با جذب انرژی ضربه تصادف، از جراحت و صدمه دیدگی موتورسیکل تران م یکاهند. ازجمله این تجهیزات م یتوان کلاه ایمنی، دستکش، لباس محافظ، چکمه مخصوص و … را نام برد. بنا به اهمیت موضوع در مطالعات ایمنی، در این مقاله انواع تجهیزات حفاظتی شخصی مخصوص موتورسیکلت بررسی م یشوند. همچنین تاثیر استفاده از این ابزار در کاهش جراحات موتورسیکل ترانان تشریح و راهکارهای جدید یکه به منظور کاهش شدت جراحات و تصادفات موتورسیکلت در دنیا مطرح است، ارایه میشود