سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید ناظمی – مدیر اسبق واحد تحقیق و توسعه شرکت فنرلول ایران
حسن وفایی نژاد – مدیر فعلی واحد تحقیق و توسعه شرکت فنرلول ایران

چکیده:

تحقیق و توسعه مقوله ای است که درجوامع پیشرفته هزینه های هنگفتی برای آن صرف می شود و امروزه اکثر صاحبنظران معتقدند وجه تمایز کشورهای توسعه یافته و درحال توسعهنحوه نگرش این کشورها به تحقیق و مقدمات و ابزارهای آن می باشد. علی الخصوص تحقیقدر صنایع دارای اهمیتی است که میزان توسعه یافتگی هر صنعت، کاملاً به میزان سرمایه گذاری در امر تحقیقات وابسته می باشد.
این وضعیت در مورد کشور ما حساس تر است چرا که علی رغم شرایط اقلیمی مناسب، وجود ذخائر انواع کانی، انرژی و نیروی کار ارزان، اغلب صنایع ما هنوز به حد توسعه یافتگی دست نیافته اند و لزوم تحقیق در کشور ما از اهمیت بیشتری برخوردار است. در راستای انجام تحقیقات، اشنایی با تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های علوم و فناوری و نیز در جهت نهادینه کردن فعالیتهای تحقیقاتی و تجدید ساختار سازمانی علوم و فناوری بسیار مفید خواهد بود. البته این خط مشی ها را نمی توانعینا در کشور اعمال کرد چرا که هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود این سیاستها را انتخاب و اعمال کرده است اما با این حال در تجارب هر یک از این کشورها نکات مهمی وجود دارد که می توان ا ز آنها در تدوین برنامه ها بهره گرفت.
در این تحقیق سعی می شود به اهمیت تحقیق و نقش آن در کم کردنفاصله بین جوامع صنعتی با کشورهای در حال توسعه پرداخته شده و اهداف و مشکلات همراه آن بررسی شود. همچنین راهکارهایی همچون انتقال فناوری مورد بررسی قرار گرفته و بسترهای مناسب به منظور انتقال صحیح آن ارزیابی می گردد. با توجه به کمبود بودجه تحقیقاتی صنایع، انواع تحقیقات و اولویت بندی تحقیقات مورد نیاز صنعت مطالعه و سپس عملکردمختلف واحدهای تحقیق وتوسعه و نگرشهای مختلف به آن و جایگاه آن درصنایع و سیستمهای صنعتی در وضعیت فعلی و وضعیتی که باید باشد، بررسی می شود.