مقاله نقش تخلخل هاي غير مرتبط در تعيين ضريب سيمان شدگي و تاثير فشار همه جانبه موثر بر آن دريكي از مخازن كربناته ناهمگن ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علوم دانشگاه تهران از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: نقش تخلخل هاي غير مرتبط در تعيين ضريب سيمان شدگي و تاثير فشار همه جانبه موثر بر آن دريكي از مخازن كربناته ناهمگن ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضريب سيمان شدگي
مقاله تخلخل هاي حفره اي غير مرتبط
مقاله فاكتور مقاومت سازند
مقاله ناهمگون
مقاله توزيع اندازه فضاي متخلخل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري حسام الوكي
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم زاده عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ولي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضريب سيمان شدگي  (m)مهمترين پارامتر در مدل هاي محاسباتي تعيين اشباع سيالات مي باشد و خطاي جزيي در ارزيابي آن تاثير بسزايي در تخمين اشباع آب و ذخيره هيدروكربن در جا دارد. در سنگ هاي نامتجانس كربناته مقدار m بسته به نوع ناهمگوني مي تواند از حدود ۱ در سنگ كربناته شكافدار تا حدود ۵ در سنگ كربناته با تخلخل هاي حفره اي و قالبي غير مرتبط متغير باشد. در بسياري از موارد با اندازه گيري دقيق تخلخل و مقاومت الكتريكي مغزه هاي يك ميدان هيدروكربوري مي توان مدل تجربي براي تعيين m ارايه نمود. در اين مطالعه به منظور ارزيابي پارامتر m در يكي از مخازن كربناته ناهمگون در جنوب ايران، ابتدا تخلخل، تراوايي و توزيع اندازه منافذ نمونه هاي مغزه ۳ حلقه چاه تعيين شد و با استفاده از اين اطلاعات و مطالعه زمين شناسي مقاطع نازك ميكروسكوپي، طبقه بندي سنگ مخزن انجام شد. سپس براي آزمايشات اندازه گيري مقاومت الكتريكي، نمونه هاي استوانه اي مغزه (پلاگ) به گونه اي انتخاب شدند كه محدوده تخلخل مشاهده شده در هر گروه سنگي را پوشش دهند. به منظور بررسي اثر فشار بر ضريب سيمان شدگي، آزمايشات مقاومت الكتريكي علاوه بر شرايط فشار محيط در ۴ فشار همه جانبه موثر متفاوت انجام شد. نتايج نشان داد كه در اين مخزن مي توان از ضريب سيمان شدگي ثابت ۲٫۰۸۶ براي دولوستون با تخلخل بين دانه اي و بين كريستالي در شرايط فشار محيط استفاده نمود كه اين عدد به  2.148در فشار هيدروستاتيك همه جانبه موثر ۴۰۰۰ پوند بر اينچ مربع افزايش مي يابد. با تلفيق اطلاعات مربوط به ساير گروهاي سنگ آهك با تخلخل غالب حفره اي و قالبي غير مرتبط مدلي تجربي براي تعيين ضريب سيمان شدگي ارايه گرديد كه بيانگر افزايش ضريب سيمان شدگي بر اثر افزايش تخلخل است. در اين گونه از سنگ هاي آهكي تاثير افزايش فشار همه جانبه موثر بر ضريب سيمان شدگي بيشتر و بارزتر از دولوستن ها مي باشد.