سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پریسا سنائی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
مشهید هناره –
امیر نورجو –

چکیده:

این تحقیق به مدت دو سال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهریز ارومیه بر روی گوجه فرنگی انجام شد.آزمایش بصورت فاکتوریل اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار پیاده شد. در این پژوهش اثر فاکتورهای فاصله بین ردیفهای کاشت گوجه فرنگی (۱۰۰ و ۱۲۰ سانتی متر)، فاصله بین بوته ها در روی ردیف (۳۰ و ۴۰ سانتی متر) و مالچ پلاستیکی (سه روش) مطالعه شد. نحوه استفاده از مالچ پلاستیکی به صورت تیمارهای، پوشش سطح تمام پشته و نصف جوی از پلاستیک،پوشش سطح تمام جوی و نصف پشته از پلاستیک و تیمار بدون پوشش بود. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر اصلی و اثر متقابل فاصله بین ردیف و فاصله بین بوته بر تراکم هیچ کدام از گونه های علف هرز موجود اثر معنی داری نداشت، ولی اثرات اصلی آنها بر مجموع علفهای هرز معنی دار شد. تراکم علفهای هرز در تیمارهای cm100 و cm30 به ترتیب کمتر از تیمارهای cm120 وcm40 بود. پوشش پلی اتیلنی به غیر از علف هرز سلمه تره بر تراکم سایر علفهای هرز موثر واقع شد، بطوریکه کمترین تراکم گونه های علف هرز در تیماری که سطح تمام پشته و نصف جوی از پلاستیک پوشیده شده بود، مشاهده گردید.