مقاله نقش ترويج در بازاريابي کيوي در استان مازندران (مطالعه موردي: شهرستان هاي چالوس و تنکابن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: نقش ترويج در بازاريابي کيوي در استان مازندران (مطالعه موردي: شهرستان هاي چالوس و تنکابن)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترويج
مقاله بازاريابي
مقاله کيوي
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين پژوهش شناسايي نقش ترويج در بازاريابي کيوي در استان مازندران (شهرستان هاي چالوس و تنکابن) مي باشد. جهت آزمون پايايي ابزار، تعداد ۲۰ پرسشنامه توسط کيوي کاران شهرستان نوشهر تکميل و ضريب کرونباخ آلفا بين ۷۴ و ۸۶ درصد محاسبه گرديد. روش تحقيق فوق توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري تحقيق شامل۷۱۳۲ نفر از کيوي کاران شهرستان هاي تنکابن و چالوس مي باشد که با روش نمونه گيري تصادفي ۳۵۰ کيوي کار به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS در دو بخش توصيفي و تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از رگرسيون چندمتغيره در خصوص تاثير متغيرهاي مستقل تحقيق بر ميزان پرداختن به بازاريابي بيان گر آن است که متغيرهاي سن، سابقه کيوي کاري، ميزان تحصيلات، تماس با کارشناسان متخصص اقتصاد و بازاريابي، تماس با رهبران و معتمدان محلي، شرکت در کلاس هاي ترويجي، برنامه هاي آموزشي- ترويجي تلويزيون، همگي۳۰ درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين مي کنند.