مقاله نقش ترويج منابع طبيعي در احياء و توسعه اماکن ماهي گيري ورزشي از ديدگاه ماهي گيران ورزشي (مطالعه موردي: رود خانه و درياچه سد لار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۱۵ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: نقش ترويج منابع طبيعي در احياء و توسعه اماکن ماهي گيري ورزشي از ديدگاه ماهي گيران ورزشي (مطالعه موردي: رود خانه و درياچه سد لار)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترويج منابع طبيعي
مقاله احيا و توسعه ماهي گيري ورزشي
مقاله حفظ و بهره برداري بهينه
مقاله منطقه لار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري رويا
جناب آقای / سرکار خانم: چيذري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي نقش ترويج منابع طبيعي در احيا و توسعه اماکن ماهي گيري ورزشي با تاکيد بر حفظ و بهره برداري بهينه از منابع طبيعي از ديدگاه ماهي گيران پرداخته است. در اين پژوهش رودخانه و درياچه سد لار در استان تهران مورد بررسيقرار گرفته است. تحقيق فوق از نوع کاربردي و به روش توصيفي، همبستگي و علي، ارتباطيمي باشد. جامعه آماري اين تحقيق را ماهي گيران منطقه لار استان تهران به تعداد ۱۵۰ نفر تشکيل مي دهند. از بين جامعه آماري ۱۰۸ نفر به صورت تصادفي و بر اساس جدول کريک و مورگان انتخاب شدند.
آزموني مقدماتي براي به دست آوردن پاياييپرسشنامه انجام گرفت و ضريب آلفاي کرونباخ برايپرسشنامه تحقيق ۰٫۸۳ به دست آمد. بر اساس نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره به روش گام به گام به ازاء هر واحد تغيير در انحراف معيار متغير موانع موجود و برگزاري مسابقات ورزشي آبي به ترتيب ۰٫۵۴۸ و ۰٫۵۲۳ واحد تغيير در انحراف معيار متغير وابسته ايجاد نمود. به عبارت ديگر حدود ۷۵ درصد از تغييرات متغير وابسته احياء و توسعه ماهي گيري ورزشي به وسيله دو متغير موانع موجود ماهي گيريمنطقه و برگزاري مسابقات ورزشي آبي تبيين مي شود.