سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
عبادلله زلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، ترویج کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
باقر آرایش – عضو هیئت علمی، ترویج کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
حامد چهارسوقی – عضو هیئت علمی، ترویج کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی نقش ترویج منابع طبیعی در بهبود مدیریت مشارکتی مراتع شهرستان ایوان و در چارچوب کلی تحقیقات پیمایشی به انجام رسیده است جامعه اماری این پژوهش کلیه مرتعداران شهرستان ایوان به تعداد ۱۲۳ نفر بودند که به روش سرشماری و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار ضریب محاسبه شده برابر با ۰/۹۵ بود که برای انجام تحقیق قابل قبول می باشد روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظرخواهی از کارشناسان مرتبط با موضوع تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 انجام گرفت نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام جهت بررسی نقش متغیرهای مستقل در تبیین متغیر وابسته مشارکت در فعالیت های مدیریتی مرتع نشان داد که متغیرهای مستقل میزان درآمد سالیانه خانوار مرتعداران ، میزان استفاده از کانال های ارتباطی ، سابقه کاری مرتعداران و جایگاه اجتماعی بهره برداران به ترتیب در گام های اول تا چهارم وارد معادله رگرسیون شدند و از نظر آماری معنی دار می باشند.