مقاله نقش تعاملي ويژگي هاي شخصيتي و فعاليت بدني بر تحول رواني اجتماعي سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: نقش تعاملي ويژگي هاي شخصيتي و فعاليت بدني بر تحول رواني اجتماعي سالمندان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحول رواني – اجتماعي
مقاله برونگرايي
مقاله با ثباتي – عدم ثبات
مقاله سالمندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي پوردهكردي پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: شمس امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف تحقيق حاضر، تعيين نقش تعاملي فعاليت بدني و ويژگي هاي شخصيتي در تحول رواني – اجتماعي سالمندان بود.
روش بررسي: تحقيق حاضر از نوع پس رويدادي (علي – مقايسه اي) بود که در آن ۳۰۰ سالمند فعال و غير فعال شهر تهران با دامنه سني ۶۰-۸۵ سال از بين افرادي که به طور نظم در فعاليت هاي بدني شرکت داشتند و افرادي که در اين فعاليت ها شرکت نمي کردند به صورت در دسترس، به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. تمامي سالمندان پرسشنامه تحول رواني – اجتماعي هاولي و پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي آيزنک را تکميل کردند. داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي (مانند ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (مانند آزمون هاي تحليل واريانس عاملي و t مستقل) با نرم افزار SPSS نسخه ۵٫۱۱ در سطح معني داري P<0.50 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد ۷۰ درصد از سالمندان فعال و ۶۸ درصد از سالمندان غير فعال در دامنه سني ۶۰-۷۰ سال و ۵۰ درصد از سالمندان فعال و ۳٫۵۳ درصد از سالمندان غير فعال سطح تحصيلات ديپلم و ۷٫۴۶ درصد از سالمندان فعال و ۷٫۵۶ درصد از سالمندان غير فعال به لحاظ وضعيت اقتصادي در سطح متوسط قرار داشتند. همچنين نتايج نشان داد که سالمندان فعال داراي ويژگي هاي شخصيتي برونگرايي و ثبات بالاتري هستند و سالمندان فعال برون گرا و با ثبات در ويژگي تحول رواني – اجتماعي برتر از سالمندان غير فعال بودند.
نتيجه گيري: فعاليت بدني تعامل بين ويژگي هاي شخصيتي با تحول رواني – اجتماعي را تعديل مي کند. بنابراين، احتمالا سبک زندگي فعال در طول عمر، در تعامل با ويژگي هاي شخصيتي، تحليل رفتن آمادگي جسماني، رواني و اجتماعي زود هنگام در دوران سالمندي را به تعويق مي اندازد.